Vouchere pentru facturile la energie. Când intră banii pe card şi cum se va face plata

Se întâmplă în Timiș. Un bloc întreg, lăsat fără curent din cauza unei restanțe. Majoritatea locatarilor sunt pensionari cu venituri mici

Vouchere pentru facturile la energie. Când intră banii pe card şi cum se va face plata.

Banii pe care românii vulnerabili îi vor primi pentru plata facturilor vor putea fi folosiţi până la finalul anului 2023. Prima tranşă, în valoare de 700 de lei, va ajunge la beneficiari în februarie 2023, iar cea de-a doua (tot 700 de lei) – în septembrie.

CITEȘTE ȘI: Energia geotermală revine în atenție, într-o comună din apropierea Timișoarei

În această perioadă, prețul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrică și cu peste 535% la gazele naturale. În cazul energiei termice în sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. Concomitent, din cauza creșterii prețurilor la energie s au majorat și prețurile bunurilor de consum.

Cine beneficiază de aceste vouchere 

Conform pro­pu­ne­rii de ordo­nan­ță, vor bene­fi­cia de cei 1.400 de lei următoarele categorii de români:

  1. a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, cu vâr­sta ega­lă sau mai mare de 60 de ani și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei, pre­cum si pen­sio­na­rii cu pen­sie de inva­li­di­ta­te, indi­fe­rent de vâr­stă și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;
  2. b) per­soa­ne­le – copii și adulți – înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi pro­prii luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;
  3. c) fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție de sus­ți­ne­re a fami­li­ei, în con­for­mi­ta­te cu Legea nr. 277/2010, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare;
  4. d) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Pentru acor­da­rea aju­toa­re pen­tru încă­l­zi­re au fost alo­ca­te fon­duri europene în valoa­re de 4 mili­ar­de lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pen­tru peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020, în limi­ta eco­no­mi­i­lor iden­ti­fi­ca­te la nive­lul aces­tor pro­gra­me și a sume­lor care sunt con­si­de­ra­te în risc de dez­an­ga­ja­re în cadrul peri­oa­dei de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Cum vor intra beneficiarii în posesia tichetelor pentru energie

Lista cu beneficiarii acestor vouchere pentru plata facturilor la energie va fi întoc­mi­tă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar spri­ji­nul va fi acor­dat sub for­ma unui vou­cher tipă­rit și dis­tri­bu­it de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoa­re nomi­na­lă. Voucherele sunt valabile doar pe teri­to­ri­ul României. Cu ajutorul acestor tichete, românii îşi vor putea plăti facturile la ener­gie elec­tri­că, la ener­gie ter­mi­că cen­tra­li­za­tă, la gaze, îşi pot cumpăra bute­lii, lem­ne pen­tru foc, păcu­ră, peleți și alte mate­ri­a­le de încălzire.

Beneficiarii aju­to­ru­lui vor putea plăti cu car­dul de ener­gie, prin ser­vi­ci­ul de man­dat poș­tal asi­gu­rat de Poșta Română, dato­rii curen­te și/sau res­tan­te către fur­ni­zo­rii de ener­gie. Persoanele care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii vor bene­fi­cia de spri­ji­nul afe­rent unei sin­gu­re cate­go­rii din care fac par­te la data acor­dă­rii aces­tu­ia.

Tot din fonduri europene, MIPE va continua să acorde voucherele sociale pentru achiziția de alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni, pe întreg anul 2023. Şi încă o veste bună. Dacă anul acesta, ajutorul era acordat doar celor cu pensii mai mici sau egale cu 1500 de lei, de anul viitor, vor beneficia de tichet cei cu pensii mai mici sau egale cu 1700 de lei.

dcnews.ro

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *