Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile – licitaţie autoutilitare marca Renault

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie aparatură pentru spălătorie

Dosar de executare nr.19408303/2019

Nr. 33844 din 03.12.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna Decembrie, ora 12:30, anul 2021, în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazãr, nr. 9B et.1, Sala Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie (licitaţia IV-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a garantului ipotecar SC TOP AGREGATE PRODUCTION SRL, cu sediul social în sat Urseni, comuna Moşniţa Nouă, str. Cebza nr.9, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 24820130:

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

Drepturile reale şi privilegiile

care grevează bunurile, dacă este cazul

Prețul de pornire a licitației, exclusiv T.V.A.

-lei-

Cota T.V.A*

Autovehicul marca Renault, categoria Autoutilitară N3, varianta PRG3C/CPZ42A/PREMIUM, cu număr de înmatriculare TM-19-TPG, an fabricaţie 2013, nr. de identificare VF624GPA000064125, nr. de omologare BJRE261X12C43RE/2013, culoare Alb

Gaj în favoarea A.J.F.P. Timiş

45.217

19%

Autovehicul marca Renault, categoria Autoutilitară N3, varianta PRG3C/CPZ42A/PREMIUM, cu număr de înmatriculare TM-03-TPG, an fabricaţie 2012, nr. de identificare VF624GPA000064286, nr. de omologare BJRE261X12C43RE/2012, culoare Alb

Gaj în favoarea A.J.F.P. Timiş

38.757

19%

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generalã Regionalã a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscala 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:……………

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: cererea de participare la licitaţia publicã şi oferta de cumpãrare, se va depune conform modelului prevazut în anexa 11 din O.P.A.N.A.F nr. 987 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru, str. Gheorghe Lazãr, nr.9B cam.103, loc.Timişoara, judeţul Timiş sau la numărul de telefon 0256/200213


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns