Licitație publică – suport cuptor pizza, întinzător aluat, masă refrigerantă, feliator mezeluri etc.

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2018 luna aprilie ziua 11

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 26 , luna aprilie , anul 2018 , ora 13,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane S.C.”ROD AL CRIS “ S.RL.L. 2, cu domiciliul în municipiul Lugoj str.Timiºorii nr.5 CIF 16235682 jud.Timiº, licitaþia a- IV-a .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumarã
Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,
dacã este cazul
Preþul de evaluare sau
de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1.suport cuptor pizza sp/f72-66, structură metalică,
,,NU SUNT “
100 lei

19%
2.întinzător aluat 40 cm
,,NU SUNT “
400 lei
19%
3.masă refrigerantă pizza-vitrina inox incrediente 1,6 m.model Pizza 800 2 porte, compresor ML60tb, seria 2008-796A
,,NU SUNT “
950 lei
19%
4.feliator mezeluri top 250, marca La Felsinca, model TV-TM Inox, seria 0806B0016,
,,NU SUNT “
200 lei
19%
5.masă verdeţuri -mozzarella 2 cuţite
,,NU SUNT “
350 lei
19%
6.palete pizza set 3 -36/45/16 cm
,,NU SUNT “
100 lei
19%
7.cuţit rotativ 9 cm
,,NU SUNT “
20 lei
19%
8.cutii prosciuto salam 32 cm – 2 buc
,,NU SUNT “
15 lei
19%
9.hota cuptor pizza
,,NU SUNT “
15 lei
19%
10.malaxor spiral cap fix 20 kg
,,NU SUNT “
350 lei
19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua
în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã
nu este persoanã interpusã cu debitorul S.C. ROD AL CRIS S.R.L.cif 27287105,
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv:
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.AL.Astalaº; nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiº sau la numãrul de telefon 0256/354824,0256351673 si fax. 0256352746.

Data afiºãrii:16.04.2018


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns