Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie autobuz Karosa

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autovehicul Fiat Doblo

Dosar de executare nr. 9551

Nr. 1639 din 23.02.2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna Martie, anul 2022, ora 12,00, în localitatea Faget , str.Cl.Lugojului, nr.25, jud.Timis,se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SC LUGOJ DRIVE SRL2, licitaţia a -I-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

  1. AUTOBUZ M3 KAROSA,AN FABRICATIE 1997,NR.LOCURI 72

34.620

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBANRO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Faget.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………………………………………………… …………. ……………………………………

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256320420

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă: câte 1 exemplar la sediul organului de executare silită, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *