Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie apartamente Timişoara

Dosar de executare nr.67,68/2018

Nr. TMG-DEF 14616/25.06.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16 , luna Iulie , ora 12.00, anul 2021, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Codrean Luca Alexandru, prima licitaţie:

  1. Apartament în suprafață de 113 mp, situat in loc. Timisoara, str. Eternitaţii, nr. 28, et. 1 , ap.2, jud. Timis, inscris in CF. 6464 Chisoda, top. 2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/4/b/114-129/19/b/II, ID electronic 417949-C1-U2 UAT Timisoara, cote parţi comune 1/3, cote teren 1/3, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 497.240 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

EMPORI BANK ROMANIA SA

ipoteca

BANK LEUMI ROMANIA SA prin

BEJ SOAMES COSMIN ROBERT

somatie

AJFP TIMIS

ipoteca

FNGCIMM SA -IFN

BANK LEUMI ROMANIA SA- SUCURSALA TIMISOARA prin BEJ SOAMES COSMIN ROBERT

somatie

FNGCIMM SA -IFN

OTP BANK ROMANIA

prin BEJ SIEGMETH ROBERT

somatie

GARANTI BANKK SA prin BEJA DRAGOMIR , STPANOV şi ASOCIATII

somatie

AJFP TIMIS

Ipoteca

AJFP TIMIS

Ipoteca

B) Apartament în suprafață de 113 mp, situat in loc. Timisoara, str. Eternitaţii, nr. 28, et. 2 , ap. 3, jud. Timis, inscris in CF. 6465 Chisoda, top. 2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/4/b/114-129/19/b/III, ID electronic 417949-C1-U1 UAT Timisoara, cote parţi comune 1/3, cote teren 1/3, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 517.371 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

DOMENIA CREDIT IFN SA

ipoteca

BANK LEUMI ROMANIA SA- SUCURSALA TIMISOARA prin BEJ SOAMES COSMIN ROBERT

somatie

AJFP TIMIS

ipoteca

FNGCIMM SA -IFN

OTP BANK ROMANIA prin BEJ SIEGMETH ROBERT

somatie

GARANTI BANKK SA prin BEJA DRAGOMIR , STPANOV şi ASOCIATII

somatie

AJFP TIMIS

ipoteca

AJFP TIMIS

ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.