Anunț licitație – teren extravilan Victor Vlad Delamarina

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 23, luna octombrie , ora 13.00, anul 2018, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaº, nr. 1-3, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, licitaþia a -IV-a :

– teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
1. Teren arabil extravilan, situat în localitatea Victor Vlad Delamarina, jud.Timiº, înscris în CF 403098 Victor Vlad Delamarina, tarlaua A 1147 cu suprafaþa de 3.000 mp, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…5.350… lei (exclusiv TVA*),

Creditori 4
Sarcini 5
AJFP TIMIª – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile
şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare
la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în
contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã
a Finanþelor Publice Timisoara cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la
Trezoreria Municipiului Lugoj;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul .
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum
ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau
altele asemenea, respectiv: nu sunt
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.
Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491,
fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns