Anunț licitație – autoturism AUDI, remorcă pe o axă, încărcător baloți, tocător resturi

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12, luna SEPTEMBRIE , anul 2018, ora 10.00, în localitatea LUGOJ, str. Al. Astalaş, nr. 1 – 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, a doua licitaţie / licitaţia –unu– .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul
Preţul de evaluare sau
de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Remorca pe o axa cu carlig de remorcare W20 D3 GA 2000 kg

Incarcator de baloti marca CRAI

Tocator de resturi vegetale marca Traaup model S1250

Autoturism marca AUDI B% LAFBF1A4,an fabricatie 2000 culoare gri serie sasiu WAUZZZDZYA038226
NU SUNT

NU SUNT

NU SUNT

NU SUNT
2.300 LEI

3.900 LEI

2.400 LEI

12.830 LEI
19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele
asemenea, respectiv:
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj, str. Al. Astalaş, nr. 1 – 3, et. II, cam. 227, sau la numărul de telefon 0256/354824, 0256351673 int. 217, 227, 228 şi fax. 0256/352746.

0 Comments

No Comment.