Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile

  1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin

Colectare Contribuabili Mijlocii – Compartiment executare silita

Mun. Resita, Str. Domanului nr. 2

Tel: +0255 210522;

Fax: +0255 211122

Dosar de executare nr. 893/2015
 Nr. 8228 din 30.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI

IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2015 luna 09 ziua 30

LICITAŢIA I – a


     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna 10, orele 13, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand ansamblul de bunuri imobile ,, Corp Administrativ, Grup Sanitar, Constructii Depozit Lemne, Statie alimentare auto’’, situat in localitatea Resita, str. Fîntînilor, nr. 1, judet Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 33610 Resita, compus din:

– cladire – ,,Corp Administrativ’’ in suprafata construita de 441 mp, regim de inaltime – parter, construită din: fundatie din beton , structura din zidarie portanta, tamplarie lemn/metalica, sarpanta din lemn si invelitoare din placi azbociment;

– cladire – ,,Grup Sanitar’’ in suprafata construita de 63 mp, regim de inaltime – parter, construită din fundatie din beton, structura din zidarie de caramida, sarpanta din lemn;

– cladire – ,,Constructii Depozit Lemne’’ in suprafata construita de 248 mp., regim de inaltime – parter, construită din fundatie din beton, structura din zidarie caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla;

– cladire – ,,Statie alimentare auto ’’ in suprafata construita de 307 mp., regim de inaltime – parter, construită din fundatie din beton, structura din beton armat, inchideri perimetrale din zidarie caramida, invelitoare din tabla ondulata;

Pretul de pornire al licitatiei este de 197.700 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .

    

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:


             Creditori Sarcini

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-SeverinColectare Drept de ipoteca rang I

Contribuabili Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2,

judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 27.10.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns