Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Timiș

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Timiș

Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Timiș.

Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E. nr. 4597 din 06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Metodologie:

„(1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
  5. e) Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
  7. g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învătământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate.

(3) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc condiţiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.

(4) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ special sau al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul special, în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menţionate la alineatul (5).

(7) În situaţiile de la alineatele (5) şi (6), comisia de organizare a concursului identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afişează această listă la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, menţionând că pentru funcţiile respective candidaţii trebuie să îndeplinească această cerinţă.

(8) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este normată doar funcţia de director, nu se aplică prevederile alin. (5) şi (6). În cazul în care o astfel de funcţie este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaşte limba minorităţii respective, acesta are obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(9) Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile menţionate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.”

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicata, se face în perioada 15 septembrie 2021-26 septembrie 2021.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 15 noiembrie 2021-8 decembrie 2021. Metodologia de concurs, cu anexele sale, fișele posturilor pentru director și pentru director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul I.Ș.J. Timiș: www.isj.tm.ro , Concurs directori și directori adjuncți 2021.

 

Nr. crt.Unitatea de învățământNr. funcții directorNr. funcții director adjunctObservații
1COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN TIMIŞOARA13Una dintre funcțiile de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
2COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIŞOARA11
3COLEGIUL NAŢIONAL „ANA ASLAN” TIMIŞOARA11
4COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” TIMIŞOARA12
5LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIŞOARA12
6LICEUL TEORETIC „JEAN LOUIS CALDERON” TIMIŞOARA11
7LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIŞOARA11
8LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU” TIMIŞOARA12toate funcțiile – director și directori adjuncți – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
9LICEUL TEORETIC „BARTÓK BÉLA” TIMIŞOARA11toate funcțiile – director și director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
10LICEUL TEORETIC „DOSITEI OBRADOVICI” TIMIŞOARA10funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
11LICEUL TEORETIC „VLAD ŢEPEŞ” TIMIŞOARA11
12LICEUL TEORETIC „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ11
13LICEUL TEORETIC „IULIA HASDEU” LUGOJ11
14LICEUL TEORETIC BUZIAŞ11
15LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA11
16LICEUL TEORETIC „SFINŢII KIRIL ŞI METODII” DUDEŞTII VECHI11funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
17LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA” FĂGET12
18LICEUL TEORETIC GĂTAIA11
19LICEUL TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC12
20LICEUL TEORETIC PECIU NOU11funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
21LICEUL TEORETIC PERIAM11
22LICEUL TEORETIC RECAŞ11
23LICEUL TEORETIC „IOAN JEBELEAN” SÂNNICOLAU MARE10
24LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL” TIMIȘOARA11funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
25LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „LOGOS” TIMIŞOARA11funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
26LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIŞOARA10funcția de director – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
27LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GERHARDINUM” TIMIŞOARA11funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
28LICEUL DE ARTĂ „ION VIDU” TIMIŞOARA11
29LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA10
30LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL” TIMIŞOARA12
31LICEUL WALDORF TIMIŞOARA11
32COLEGIUL ECONOMIC „FRANCESCO SAVERIO NITTI” TIMIŞOARA11
33COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” TIMIŞOARA11
34COLEGIUL TEHNIC „EMANUIL UNGUREANU” TIMIŞOARA11
35LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂTIANU” TIMIŞOARA11
36LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTROTIMIŞ” TIMIŞOARA11
37LICEUL TEHNOLOGIC „AZUR” TIMIŞOARA10
38LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA TIMIŞOARA11
39LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „REGELE FERDINAND I” TIMIŞOARA11
40LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIŞOARA11
41LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIŞOARA11
42LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ „CASA VERDE” TIMISOARA11
43LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” LUGOJ11
44LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANIŞTE” LUGOJ11
45LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE MITROI” BILED10
46LICEUL TEHNOLOGIC „SF. NICOLAE” DETA11
47LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA11
48LICEUL TEHNOLOGIC „ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN11
49LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG11
50LICEUL TEHNOLOGIC „CRISTOFOR NAKO” SÂNNICOLAU MARE10
51LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS” TIMIŞOARA11
52LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „GHEORGHE ATANASIU” TIMIŞOARA11
53CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVĂ „DUMITRU CIUMAGEANU” TIMIŞOARA11
54CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „PAUL POPESCU-NEVEANU” TIMIŞOARA11
55CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PUFAN” TIMIŞOARA10
56CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ALEXANDRU ROŞCA” LUGOJ11
57CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” RECAŞ11
58ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BUZIAŞ10
59PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA10 
60CLUBUL COPIILOR LUGOJ10 
61CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR „BEGA” TIMIŞOARA10 
62CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR.1 TIMIŞOARA11 
63CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR LUGOJ10 
64ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TIMIŞOARA10 
65ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TIMIŞOARA11 
66ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 TIMIŞOARA11 
67ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „SFÂNTA MARIA” TIMIŞOARA11 
68ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TIMIŞOARA11 
69ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 TIMIŞOARA11 
70ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 TIMIŞOARA10 
71ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 „TAKE IONESCU” TIMIŞOARA11 
72ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 TIMIŞOARA11 
73ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 „AVRAM IANCU” TIMIŞOARA11 
74ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 „VICENŢIU BABEŞ” TIMIŞOARA11 
75ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 TIMIŞOARA12 
76ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 TIMIŞOARA11 
77ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIŞOARA11 
78ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 TIMIŞOARA13 
79ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE LEONIDA” TIMIŞOARA10 
80ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RUDOLF WALTHER” TIMIŞOARA10 
81ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ11
82ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LUGOJ10
83ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ10
84ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 MĂGURI LUGOJ10funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
85ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EFTIMIE MURGU” LUGOJ11funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
86ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANIŞOARA ODEANU” LUGOJ11funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
87ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ „FILARET BARBU” LUGOJ10
88ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA11 
89ŞCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR BUCURESCU” NR. 1 SÂNNICOLAU MARE11 
90ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR OPREAN” NR. 2 SÂNNICOLAU MARE11funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
91ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALINŢ10
92ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ING. ANGHEL SALIGNY” BANLOC10
93ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEBA VECHE10
94ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ŢICHINDEAL” BECICHERECU MIC10
95ŞCOALA GIMNAZIALĂ BELINŢ10
96ŞCOALA GIMNAZIALĂ BETHAUSEN10
97ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIRDA10
98ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRNA10
99ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOLDUR10
100ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRESTOVĂŢ10
101ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCOVĂŢ10
102ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIŞ10
103ŞCOALA GIMNAZIALĂ CENAD10
104ŞCOALA GIMNAZIALĂ CENEI10
105ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHECEA10
106ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHEVEREŞU MARE10
107ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMLOŞU MARE10
108ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞTEIU10
109ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICIOVA10
110ŞCOALA GIMNAZIALĂ CURTEA10
111ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA10
112ŞCOALA GIMNAZIALĂ DENTA10
113ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTII NOI10
114ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVA10funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
115ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIŢA12o funcție de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
116ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GROZA” FIBIŞ10
117ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂRDEA10
118ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOENI10
119ŞCOALA GIMNAZIALĂ GAVOJDIA10
120ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHILAD10
121ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIRODA10
122ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIZELA10
123ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA11
124ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIERA10
125ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIULVĂZ10
126ŞCOALA GIMNAZIALĂ GOTTLOB10
127ŞCOALA GIMNAZIALĂ IECEA MARE10
128ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVIN10
129ŞCOALA GIMNAZIALĂ JAMU MARE10
130ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARTIN ŞUBONI” JEBEL10
131ŞCOALA GIMNAZIALĂ LENAUHEIM11
132ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING11
133ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE10
134ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SORIN TITEL” MARGINA10
135ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAŞLOC10
136ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE GÂRDA” MĂNĂŞTIUR10
137ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA10
138ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOŞNIŢA NOUĂ11
139ŞCOALA GIMNAZIALĂ NIŢCHIDORF10
140ŞCOALA GIMNAZIALĂ OHABA LUNGĂ10
141ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORŢIŞOARA11
142ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOHANISFELD, COMUNA OTELEC10
143ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARŢA10
144ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂDURENI10
145ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA BRINDEA” PESAC10
146ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIETROASA10
147ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCHIA10
148ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIŢA10
149ŞCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA MARE10
150ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACOŞU TURCESC10
151ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARAVALE10
152ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATCHINEZ11
153ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ11
154ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNANDREI11
155ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN11
156ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MILIVOI TRIFUNSCHI” SÂNPETRU MARE10
157ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAG10
158ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞANDRA10
159ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTIUCA10funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
160ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREMIA MARE11
161ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SORIN LEIA” TOMEŞTI10
162ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC10
163ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLOVĂŢU MARE10
164ŞCOALA GIMNAZIALĂ TORMAC11funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
165ŞCOALA GIMNAZIALĂ SUDRIAŞ, COMUNA TRAIAN VUIA10
166ŞCOALA GIMNAZIALĂ UIVAR10
167ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALCANI10
168ŞCOALA GIMNAZIALĂ VARIAŞ11
169ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VLAD DELAMARINA10
170ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOITEG10
171ŞCOALA PRIMARĂ BARA10
172ŞCOALA PRIMARĂ CHARLOTTENBURG, COMUNA BOGDA10
173ŞCOALA PRIMARĂ SECAŞ10
174GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TIMIŞOARA10
175GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 TIMIŞOARA10 
176GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TIMIŞOARA10 
177GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 TIMIŞOARA10 
178GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 TIMIŞOARA10 
179GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 TIMIŞOARA10 
180GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 TIMIŞOARA10 
181GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIŞOARA10 
182GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 TIMIŞOARA10 
183GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 TIMIŞOARA10 
184GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 TIMIŞOARA10 
185GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 TIMIŞOARA10 
186GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53 TIMIŞOARA10 
187GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „NIKOLAUS LENAU” TIMIŞOARA10funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
188GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 LUGOJ10 
189GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 LUGOJ10 
190GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 LUGOJ10 
191GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT DETA10 
192GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT FĂGET10
193GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT JIMBOLIA10
194GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SÂNNICOLAU MARE10

Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.