Uniunea Scriitorilor din Timișoara și Revista „Orizont”, evacuate după o sentință dată la Craiova

Uniunea Scriitorilor din Timișoara și Revista „Orizont”, evacuate după o sentință dată la Craiova

Nici nu se uscase bine tușul de pe buletinele de vot de la alegerile din 27 septembrie, că o veste cu iz kafkian se abătea asupra Timișoarei. Primăria Timișoara a trimis către filiala locală a Uniunii Scriitorilor din România și Revista „Orizont” o somație prin care solicita „eliberarea cu celeritate” a sediului de pe strada Episcop Augustin Pacha nr. 1, clădire cunoscută ca „Bega Mică”. Deși ambele entități aveau contracte de comodat cu municipalitatea valabile până în 2022, scoaterea lor, practic, în stradă, a fost justificată printr-o sentință emisă de Curtea de Apel din Craiova, într-un proces care a fost intentat încă din anul 2010.

Moștenitorii foștilor proprietari ai mai multor apartamente situate în imobilul de pe Bulevardul Revoluției nr. 5 (clădirea unde se afla vechiul sediul al Băncii Naționale), Jager Gertrude Hedwig, Kohl Horst Nikolaus, Stiebler Hertha Barbara și Fisch Kohl Gerlinde, au demarat procesele de recuperare a proprietăților pe vremea când primar era Gheorghe Ciuhandu și secretar al primăriei Ioan Cojocari.

Ce a decis instanța?

În hotărârea instanței, emisă la 24 iulie 2020 de Curtea de Apel Craiova, se arată:

„Admite în parte cererea precizată formulată de reclamanți. Anulează în parte Dispoziția nr. 412/12.02.2009 emisă de Primarul Municipiului Timișoara cu privire la notificările înregistrate sub nr. 113/2002 și 676/2001 în ceea ce privește apartamentele nr. 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A ,16, 17, 18 , 18A situate în imobilul S+P+E1, 2, 3 din Timișoara -Bulevardul Revoluției 1989 nr. 5 (fost bd. 23 August nr. 5). Dispune atribuirea în compensare reclamanților pentru apartamentele nr. 5, 5A, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A ,16, 17, 18 , 18A situate în imobilul S+P+E1, 2, 3 din Bulevardul Revoluției 1989 nr. 5 în valoare totală de 6.047.058 de lei, echivalentul a 1.267.833,80 euro a următoarelor imobile:

Imobil situat în Timișoara str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, et I, ap. SAD 1, jud. Timiș (suprafața 155,43 mp) identificat în CF 400874-C1-U68 Timișoara; imobil situat in Timișoara str. Eugeniu de Savoya nr. 7 et. subsol și mezanin (suprafața 353,23 mp) – identificat în CF 402903 C1-U18 Timișoara; imobil situat în Timișoara Calea Martirilor 1989 nr. 2A, parter (ap. spațiu comercial – Agenția CEC) jud. Timiș (suprafața 81,83 mp), identificat în CF 403950C1-U11 Timișoara; imobil situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 1 et. – parter ap. SAD 3 jud. Timiș (suprafața 53,22 mp) CF 405157-C1-U27 Timișoara și imobil situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3, parter (suprafața 201 mp), identificat în CF402589-C1-U11 Timișoara, în valoare totală de 974.531 de euro.

Dispune ca pentru diferența valorică de 293.302,8 euro dintre imobilele preluate abuziv și imobilele acordate în compensare Pârâtul Municipiul Timișoara, prin primar, să emită o nouă dispoziție prin care să propună acordarea către reclamanți de măsuri compensatorii în condițiile prevăzute la titlul VII Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare. (…) Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, azi 24.07. 2020″.

Ce spune Primăria Timișoara?

Reprezentanții municipalității timișorene au trimis, marţi, o informare cu privire la situația creată, pe care o redăm în continuare.

„Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș, ce a făcut obiectul Dosarului nr. 325/30/2010 reclamanții Kohl Horst Nikolaus, Jager Gertrude Hedwig, Stiebler Hertha Barbara şi Fisch Kohl Gerlinde au chemat în judecată pe pârâţii Primarul Municipiului Timişoara, Consiliul Local Municipal Timişoara, Unitatea Administrativ – Teritorială a Municipiului Timişoara şi Ministerul Economiei și Finanțelor, au formulat contestaţie împotriva Dispoziţiei nr. 412/12.02.2009 a Primarului Municipiului Timişoara, prin care s-a respins notificarea nr. 113 din 08.02.2002 înaintată prin Biroul Executorului Judecătoresc Matei Sorin Romeo din Timişoara de Kohl Horst Nikolaus si Kohl Edit și Notificarea nr. 676/14.11.2001 înaintată prin Biroul Executorului Judecătoresc Matei Sorin comunicate de Jager Gertrude Hedwig si Stiebler Hertha prin Executor judecătoresc Matei Sorin – Romeo din Timişoara.

Prin aceste notificări au fost solicitate măsuri reparatorii privind imobilul susmenţionat înscris la data preluării abuzive prin Decretul nr. 92/1950 iniţial în C.F. col.194 Timişoara, nr. top. 459.
În principal, reclamanţii au solicitat soluţionarea pe fond a contestaţiei, în sensul că pentru partea din imobilul situat in Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 5 (fost Bld. 23 August), jud. Timiş care poate fi restituită, în natură, solicită să se dispună restituirea în natură.

Reclamanții au solicitat de asemenea, acordarea de măsuri reparatorii, prin restituire în natura a părţii din imobil, situat în Timişoara Bd. Revoluţiei nr. 5 (fost Bd. 23 August), jud. Timiş, care a fost înstrăinată în mod nelegal prin Legea 112/1995, în prezent formând obiect al cererilor privind nulitatea absoluta a actelor de înstrăinare nelegale încheiate în dispreţul legii şi interdicţiilor prevăzute de actele normative in vigoare la data înstrăinării, cereri soluţionate in dosarul de fond nr. 3894/C/2004 al Tribunalului Timiş, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1492/PI/29.11.2004, conform dosarului nr. 1441/C/2005 al Curţii de Apel Timişoara.

În al doilea rând, reclamanții au solicitat măsuri reparatorii în echivalent, (în principal) prin compensare cu alte bunuri imobile, servicii etc. (conform art. 26 din Legea 10/2001 și art. 1.7 din H.G.250/2007), în sensul că, în principal, se solicită obligarea pârâţilor şi unităţii deţinătoare (prin primar) să facă oferta privind acordarea de măsuri reparatorii prin compensare cu alte bunuri imobile din patrimoniul propriu sau al unităţii administrativ-teritoriale ori al altor entităţi prevăzute conform prevederilor art. 26 din Legea 10/2001 si punctul 1.7 din H.G nr. 250/2007, pentru partea din imobil care în urma soluţionării dosarului nr. 1441/ C/ 2005 al Curţii de Apel Timişoara nu poate fi restituită în natura, sau, numai în subsidiar, să li se acorde despăgubiri in condiţiile titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Reclamanţii au depus la dosar o listă cuprinzând mai multe imobile pe care le solicită a le fi atribuite în compensare şi anume: 1.imobilul situat în Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 3, parter SAD 16/B/l în suprafaţa de 201 mp înscris în CF 402589-C1-U14 Timişoara, nr. top 402589-C1-U14; 2.imobilul situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1, în suprafaţă de 55,64 mp, în evidențele Primăriei Municipiului Timişoara ca SAD 838, în prezent având contract de închiriere cu CEC BANK SA; 3.imobilul situat în Timişoara, Calea Martirilor nr. 1 AB, în suprafaţă de 73,20 mp în evidențele Primăriei Municipiului Timişoara ca SAD 1474, înscris în CF nr. 86388 Timişoara, nr. top 27918/2; 4.imobilul situat în Timişoara, str. G. Cosbuc nr. 5, SAD înscris în Cartea Funciară nr. 177 Timişoara, nr. top. parcela 454/1; 5.imobilul situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, în suprafaţă de 353,23 mp în evidențele Primăriei Municipiului Timişoara ca SAD 1327; 6.imobilul situat în Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, în suprafaţă de 59,74 mp în evidențele Primăriei Municipiului Timişoara ca SAD 735; 7.imobilul situat în Timişoara, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1 cu suprafaţă utilă totală de 103,29 mp compus din două încăperi în exclusivitate și patru încăperi în folosinţă comună, înscris în Cartea Funciară nr. 126212 Timişoara, nr. top. 332/LII ca SAD4 compus: la etaj I din două spații și în comun cu SAD 1, 2, 3 în cotă de 15,55 la sută hol, debara și WC; la mezanin în comun cu SAD 1, 2, 3 în cota de 15,55 la sută o debara; la parter în comun cu SAD1, 2, 3, 9 și 10 un hol, având 1,31 la sută p.c. și 38/2153 mp; 8.imobilul situat în Timişoara, str. Mercy nr. 4, înscris în CF. nr.129 Timişoara nr. topo. 356, compus din spaţiu comercial şi două WC, în suprafaţă utilă de 49,44 mp; 9.imobilul situat in Timişoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4, format din nouă încăperi cu o suprafaţă utilă totală de 158,88 m.p. înscris în CF nr. 92 Timişoara, nr. top, 326 ca” SAD 5 cu 15,44 % pc si 129/838 m.p. teren; 10.imobil situat în Timişoara , spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 38 Timişoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 la sută părţi comune și 25/2153 mp teren.

Prin sentința civilă nr. 2363/PI/28.09.2016 pronunțată de Tribunalul Timiș s-a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți, s-a anulat în parte Dispoziția nr. 412/12.02.2009 emisă de Primarul Municipiului Timisoara, cu privire la notificările înregistrate sub nr. 113/08.02.2002 și sub nr. 676/14.11.2001, în ceea ce priveşte apartamentele cu nr. 5, 6, 7, 9, 10, 12 , 13, 14, 15, 15 A, 16, 17, 18, 11, 8, 5A, 18 A din imobilul casă, cu trei etaje şi curte, în suprafaţă de 649 mp, situat în Bd. 23 August nr. 5 Timişoara, înscris în CF col. nr. 194 Timişoara, cu nr. top. 459, CF ind. 114.619, obligând Municipiul Timişoara prin Primar să emită o nouă dispoziţie prin care să propună acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte pentru apartamentele cu nr. 5, 6, 7, 9, 10, 12 , 13, 14, 15, 15 A, 16, 17, 18, 11, 8, 5A, 18 A casă, cu 3 etaje şi curte, in suprafaţă de 649 mp, situat în Bd. 23 August nr. 5 Timişoara, înscris in CF col. nr. 194 Timişoara, cu nr. top. 459, CF ind. 114.619.

Instanța a respins în rest cererea de chemare în judecată. Împotriva acestei soluții atât reclamanții cât și intervenienții Dinu Maria, Cioclov Ana, Filipaș Cornelia și SC Farmec Plus SRL au declarat apel. Prin decizia civilă nr. 28/09.03.2017 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 325/30/2010, s-au respins apelurile declarate de intervenienți și s-a admis apelul declarat de reclamanți în sensul că Municipiul Timișoara a fost obligat la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, menținându-se în rest dispozițiile sentinței apelate.

Decizia civilă nr. 28/09.03.2017 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara a fost recurată de către reclamanții – apelanți și de către intervenienți. Prin decizia nr. 1782/14.11.2017 pronunțată de ÎCCJ s-au admis recursurile declarate de aceștia, s-a casat decizia atacată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare Curții de Apel Timișoara.

La data de 31.10.2018, reclamanții au solicitat ÎCCJ strămutarea cauzei pe motiv de bănuială legitimă prvind imparțialitatea judecătorilor. Cererea a fost admisă prin încheierea nr. 4079/22.11.2018, pricina fiind strămutată la Curtea de Apel Craiova.

Pe rolul Curții de Apel Craiova s-a format Dosarul nr. 325/30/2010*, în care judecătorul cauzei, conform deciziei de casare, a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea imobilului ce a făcut obiectul notificării (expertiza întocmită de d-na Dumitra Dumitru) cât și a unei expertize tehnice având ca obiect valoarea bunurilor solicitate în compensare (expertiză întocmita de d-na ing. Fiat Gabriela Vanda).

Urmare a administrării acestor probe de specialitate, ținând cont și de Decizia Curții Constituționale nr. 1020/14.09.2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 683/08.10.2010 cât și de jurisprudența CEDO, în temeiul art. 18 din Legea nr. 1/2001, privind regimul juridic al unor imobile, preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, și ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, Curtea de Apel Craiova a dispus admiterea cererii” și a emis sentința menționată anterior.

În ceea ce privește acordarea de către Primăria Timișoara a unui alt spațiu pentru filiala locală a Uniunii Scriitorilor din România și Revista „Orizont”, se pare că nu există imobile corespunzătoare situate în zona centrală.

„Un atac la memoria culturală a Timișoarei”

Înființată în 1949, Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România are 220 de membri, iar revista „Orizont” a luat ființă în 1952 sub numele de „Scrisul bănățean”, nume schimbat în „Orizont” în anul 1964. Scriitorii timișoreni au adus orașului prestigiul a sute de premii literare, precum și un bun renume în lumea culturală.

„Văd în decizia judecătorească a Curții de Apel Craiova de a ne scoate în stradă un atac la memoria culturală a Timișoarei. Prin decizia revoltătoare luată, o instituție recunoscută prin lege ca fiind de utilitate publică, Uniunea Scriitorilor din România, și o revistă de circulație națională și recunoscută internațional, Orizont, sunt tratate asemeni unor entități infracționale. Numai pușcăriașilor le ordoni să se miște după cum decide temnicerul. În deplină „legalitate”, oameni iresponsabili au decis ca locul în care a fost elaborată Proclamația de la Timișoara și unde au avut loc numeroase activități culturale memorabile vreme de peste 70 de ani să devină un obiect de troc, parte dintr-un tulbure set de „măsuri compensatorii”.

Toate acestea au fost făcute în tăcere, fără vreun avertisment, ca hoții. N-au îndrăznit până acum să se atingă în acest fel de oamenii de cultură ai Timișoarei nicio putere judecătorească sau politică. Nu cred că acest oraș a suferit vreodată o rușine mai mare — să-și alunge intelectualii și artiștii. Cu un cinism incredibil, justiția română a împlântat un cuțit în una din inimile prin care era făcută cunoscută în țară cultura Timișoarei și a Banatului”, a declarat pentru Radio Europa liberă scriitorul Mircea Mihăieș, redactorul șef al revistei „Orizont” și reprezentantul filialei în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

„Absurd kafkian”

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România a luat act cu reală îngrijorare de „somația de evacuare cu celeritate” a spațiului ocupat de Filiala Timișoara a USR și de redacția revistei „Orizont”. „Situația de la Timișoara are o notă de absurd kafkian. Obligate fiind să retrocedeze un imobil câștigat în instanță de mai mulți reclamanți și neputându-l retroceda în natură, autoritățile locale au oferit în compensare… tocmai spațiul ocupat, din 1949 încoace, de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și de redacția revistei „Orizont”.

Este chiar spațiul în care a fost concepută Proclamația de la Timișoara și în care, de peste șapte decenii, se concentrează istoria literară și culturală a Timișoarei. Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face un apel la rațiunea, competențele și buna-credință a autorităților locale timișorene care au responsabilitatea soluționării rapide a acestei situații grave, incalificabile. Așteptăm de la Timișoara vești bune, iar nu asemenea secvențe anticulturale de „administrare” abuzivă a unui patrimoniu material și simbolic atât de important în istoria culturală și multiculturală a orașului”, se arată în comunicatul emis de conducerea Uniunii Scriitorilor din România.

Universitatea de Vest, solidară cu scriitorii

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) își manifestă solidaritatea cu scriitorii care formează comunitatea Filialei Timiș a Uniunii Scriitorilor din România, care au ajuns victime ale nepăsării și lipsei de reacție din administrația locală, în fața evacuării iminente din sediul care le este casă de 71 de ani.
Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, declară în legătură cu această situație profund nedorită:

„Am aflat cu descumpănire și revoltă despre apariția unei „somaţii de evacuare cu celeritate” a spaţiului ocupat de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi de redacţia Revistei „Orizont”, un act intempestiv care aduce comunitatea scriitorilor din Uniune și Revista „Orizont” în pragul evacuării dintr-un sediul în care se află de 71 de ani și care a devenit o casă bună pentru oamenii de valoare ai literelor din Timișoara.

Se pare că administrația locală nu reacționează prompt, dar nici măcar cu întârziere, în fața unei situații-limită, în care există un risc iminent de evacuare. Este cu totul regretabilă și nedorită lipsa de soluții adecvate din partea administrației locale, o atitudine profund rușinoasă pentru Timișoara de azi. Este nedrept faptul că personalitățile culturale, cei care câștigă an de an premii naționale și internaționale, care formează nucleul cel mai important al Uniunii Scriitorilor din Timișoara, sunt uitate și chiar abandonate în mijlocul unor situații de impas”.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) consideră cazul limită al iminentei evacuări a Revistei „Orizont” și a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor de o gravitate deosebită și face apel la decidenții din administrația locală, pentru identificarea unei soluții rapide în rezolvarea acestei crize în care au fost aduși literații timișoreni, victime ale unei prelungite paralizii administrative din ultima decadă.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns