ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art.162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08 luna 07, orele 10, anul 2015 în localitatea Buziaş, str Principală, nr. 17 A se vor vinde prin 2) licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului3). SC BKP & FABER SA, cu domiciliul fiscal în Bucureşti, str. Steluţei, nr.6, sector 1, bl. …, sc. …. , etaj …… , ap., cod de identificare fiscală4) 28190053 :

a) clădire în suprafaţă de ………..……….. compusă din ……………… şi construită din………………………………………………………………………………………………..….. situată în localitatea……………………….………….. str. ……………………………….. nr. ……, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei …………………….……………….. lei (exclusiv TVA*)

b)1. teren5) Extravilan în suprafaţă de 207.500 mp situat în localitatea Uliuc, comuna Sacoşu Turcesc, str. nr. CF 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 239.250 lei (exclusiv TVA* *)

*) cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24 %…… / -scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este …… / scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori 6)
…………………………..…
Sarcini 7)
Intabulare,drept de IPOTECA
………………………………
……………………………….

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romănă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon din antet.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.