Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – apartament în Timişoara

Dosar de executare nr. PC7_169558/.2015

Nr. TMG_DEF 5130/28.02.2020

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna Martie , ora 14.00, anul 2020, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, licitatia a I-a, , următoarele bunuri imobile:

  1. Apartament compus din 2 camere cu dependinţe situat în loc. Timişoara, str. Martir Remus Tăsală (str.Frasinului), nr. 7, bl. E3, scara B, etaj IV, ap. 18 (fost 38) jud. Timiş, înscris prin ID Electronic 406078-C1-U1, CF vechi 82500, nr. Topo 26059/XVIII, împreună cu 2.46% teren în folosinţă şi 2.46%cote părţi comune , pretul de pornire al licitatiei este de 226.909 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ipoteca

BCR SA

Ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:……………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns