Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de:25, luna,OCTOMBRIE, ora,10 anul,2017, în localitatea : LUGOJ, str. ALEXANDRU ASTALAŞ, nr. 1-3,se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane : BEJAN NICOLAE MIRCEA , CNP 16608033526332, a treia licitaţie :

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de -,compusă din,-

şi construită din -, şi teren aferent în suprafaţă de – , situate în localitatea,-, str-TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

Sarcini 5

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri – TEREN EXTRAVILANARABIL6

în suprafaţă de 8700mp, situat în localitatea LUGOJ ,str. ÎNSCRIS ÎN CF 410985 LUGOJ, TARLAUA 705, PARCELA NR.9,nr. , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 18300 lei (exclusiv TVA*));

-TEREN EXTRAVILANARABIL6

în suprafaţă de 3810mp, situat în localitatea LUGOJ ,str. ÎNSCRIS ÎN CF 410986 LUGOJ, TARLAUA 705, PARCELA NR.10,nr. .- , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 8000 lei (exclusiv TVA*)); grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIŞ – S.F.M.LUGOJ

IPOTECĂ LEGALĂ

c) alte bunuri 7, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 lei

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

Sarcini 5

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

2 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului/terţei persoane

3 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menţiona pretul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii

4 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori

5 Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora

6 Se va menţiona felul terenului

7 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garan
ţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comer
ţului;

  1. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  2. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  3. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere ,autentificată ,a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obliga
ţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
respectiv:
NU SUNT.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: NU SUNT.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0256355491, 0256351673 ,Fax: 0256352746

e-mail : [email protected]

Data afişării:13 octombrie 2017

Conducătorul organului de executare,

Nume şi prenume: ec. NICHITA COSMIN SEBASTIAN

Semnătura .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns