Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile

Nr.4.780/23.07.2018

Dosar executare nr. 6047

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 13, luna August, ora 12.00, anul 2018, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaș, nr. 1-3, se vor vinde la licitație, urmãtoarele bunuri imobile,licitația a -II-a

–  teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:

  1. Teren arabil extravilan, situat în localitatea Victor Vlad Delamarina, jud.Timiș, înscris în CF 403098 Victor Vlad Delamarina, tarlaua A 1147 cu suprafața de 3.000 mp, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…8.025… lei (exclusiv TVA*),

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP TIMIȘ – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

 

  1. Teren extravilan, situat în localitatea Știuca (sat Zgribești) jud.Timiș înscris în CF 402168 Știuca,tarlaua 830/2,parcela 2/2,cu destinația tabulara de livadã și exploatat ca teren agricol, cu suprafața de 10.300 mp, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…4.125… lei (exclusiv TVA*),

3.Teren extravilan, situat în localitatea Ştiuca (sat Zgribeşti) jud.Timiş înscris în CF 402181 Ştiuca,tarlaua LL843,parcela 2,cu destinaţia tabulara  de livadă şi exploatat ca teren agricol, cu suprafaţa de 6.000 mp,preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…4.650… lei (exclusiv TVA*),

4.Teren extravilan, situat în localitatea Ştiuca (sat Zgribeşti) jud.Timis înscris în CF 402179 Ştiuca,tarlaua LL830/2,cu destinaţia tabulara  de livadă şi exploatat ca teren agricol, cu suprafaţa de 3.100 mp,parcela 2/1,preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…1.275… lei (exclusiv TVA*),

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
Bej Iliescu Alexandru IPOTECA LEGALA
AJFP TIMIȘ – SFM LUGOJIPOTECA LEGALA

 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, operațiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.

            Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înștiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesați în cumpãrarea bunurilor sunt invitați sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitației, urmãtoarele documente:

  1. a) oferta de cumpãrare;
  2. b) dovada plãții taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice Timisoara  cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
  5. e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
  8. h) declarația pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul .

Cumpãrãtorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informații de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt

Pentru informaþii suplimentare vã puteți adresa la sediul nostru  din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746

0 Comments

No Comment.