Licitație publică: terenuri extravilane Boldur

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de
24 , luna MAI , ora .13, anul 2018 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3,
se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei
persoane SC”ELEVOLUTION –ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA
BUCURESTI SRL 2, prima licitaţie/licitaţia a -I-a :
b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri
-Teren extravilan 6 în suprafaţă de 30.000 mp . , situat în localitatea Boldur str. , nr.
inscris in CF 400416 / Boldur , Cc301/3 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3
331.832 lei (exclusiv TVA*) ;
-Teren extravilan 6 în suprafaţă de 6.000 mp . , situat în localitatea Boldur str. , nr.
inscris in CF 400421/ Boldur , Cc285/1 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 99.539
lei (exclusiv TVA*) ;
, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
MFP -ANAF-DGRFP BUCUREŞTI-ASECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IPOTECĂ LEGALAĂ

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare
la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la
Trezoreria Municipiului Lugoj;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul SC”ELEVOLUTION-
ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA BUCURESTI SRL .
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum
ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau
altele asemenea, respectiv: nu sunt
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.
Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491
fax 0256 352746


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns