ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna 07, orele 12, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se vor vinde prin LICITATIE următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC SILVA LOGISTIC SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Caransebes, str. Mihail Eminescu, nr. 23, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 7056041, reprezentand ansamblul de bunuri imobile ,,Teren cu constructii industriale si edilitare, cale ferata’’, situate in localitatea Caransebes, zona Sesu Rosu – Terminal Gara CFR Caransebes, judet Caras-Severin, inscrise in Cartea Funciara nr. 32304 Caransebes, compus din:

– cladire – birouri in suprafata de 498 mp, construită din fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis tip terasa cu invelitoare bituminoasa;
– cladire – magazie in suprafata de 62 mp, construită din fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis tip terasa cu invelitoare bituminoasa;
– cladire – cabina poarta in suprafata de 12 mp, construită din fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis tip terasa cu invelitoare bituminoasa;
– platforma betonata in suprafata de 7.810 mp, construita din beton si balast;
– cale ferata 1.305 ml, construita din sine de cale ferata pe traverse din lemn si partial din beton;
– teren extravilan – categorie folosinta cai ferate, in suprafata de 24.376 mp.

Pretul de pornire al licitatiei este de 1.486.650 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .
    
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

             Creditori Sarcini

Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti Drept de ipoteca rang I
-Agentia Timisoara, cu sediul in Timisoara, B-dul Revolutiei si rang II
1989, nr. 1, judet Timis (fosta Banca Italo Romena Spa Italia
Treviso -Agentia Timisoara)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Drept de ipoteca rang III
Colectare Contribuabili Mijlocii, cu sediul in Resita,
str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 15.07.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC SILVA LOGISTIC SRL Caransebes; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, etaj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns