ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art.162 , alin.(2), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 21.07.2015 ora 13, la sediul DGRFP Timişoara -AJFP TIMIŞ – SFM LUGOJ str. Al Astalaş nr.1-3 cam.304, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri imobile, proprietatea debitorilor :

SOCIETATEA AGRICOLĂ UNIREA CHIZĂTĂU , dosar de executare nr. 5411 / 2015 , cu sediul social declarat in loc. Sat Chizatau com. Belint , jud.Timiş , cod unic de inregistrare fiscală CUI 3689172 , Licitaţia II

Denumirea bunului imobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitatie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
1 Imobil situat în localitatea Chizãtãu , com. Belinþ , înscris în CF 404153 Belinþ , top 1922/3 , compus din construcþii ºi teren cu suprafaþã de 15.064 mp 93.977 lei 24%

SC FOREVER PIPE SRL , dosar de executare nr. 2834 / 2015 , cu sediul social declarat în loc. Lugoj str. Herendeştiului nr. 10 , jud.Timiş , cod unic de inregistrare fiscală CUI 13754677 , Licitaţia II

Denumirea bunului imobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitatie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Teren intravilan situat în Lugoj str. Herendeºtiului nr. 2F , jud. Timiº , inscris in CF 404288/Lugoj , top 739+782 – 6-c-1 în suprafaþã de 3.026 mp 27.128 lei 24%

SC ” FOREVER PIPE „ SA, dosar de executare nr. 2834 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Lugoj str. Herendeştiului nr.10 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 13754677 , Licitaţia II

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Macara portal 3,2tf x 11 metri , cu cale de rulare cu ecartament de 11 mm , înalþime 8metri , fãrã placuþe de identificare , schelet metalic – sistem de acþionare defect – necesita RK 19.592 lei 24%
Macara portal 5 tf x 20 metri , cu cale de rulare cu ecartament de 20 mm , înalþime 8metri , fãrã placuþe de identificare , schelet metalic – sistem de acþionare defect – necesita RK 21.092 lei 24%

SC ” WORLD GUARD „ SRL, dosar de executare nr. 4312 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Lugoj str.Timişului nr. 7 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 27197398 , Licitaţia II

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Autoturism marca renault , model megane , nr. de identificare VF1KA040522283088 , cilindree1598 cmc , benzina , culoare albastrã , km bord 184070 , an fabricatie 2000 , TM 54 – NFS 4.424 lei 24%

SC ”LEGNO DANI „ SRL , dosar de executare nr. 5540 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Nadrag str. Aleea Bradului nr. 7 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 16210130 , Licitaţia III

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Motofierastrau Husqvarna 570 ( 2 buc pret de 382 lei /buc ) 764 lei 24%
Motofierastrau Husqvarna 357XP (3 buc pret de 331,3/buc ) 994 lei 24%
Buldozer Caterpillar D4D, defect transmisie stinga 1 buc 16.692 lei 24%
Autoutilitara Roman , transport busteni neinmatriculat 1 buc 6.474 lei 24%
Tractor articulat forestier TAF690 1 buc 54.627 lei 24%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vînzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare..
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, pînă la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei , in contul RO37TREZ6235067XXX001172, , deschis la Trezoreria Lugoj declaratie pe propria raspundere ca persoana fizica sau juridica participanta la licitatie in vederea adjudecari bunurilor mobile sau imobile nu este persoana interpusa debitorului , declaratie ce va fi data si legalizata in fata notarului ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172 si art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256351673, 0256354824, Fax .0256 352746 int.304;306 sau la sediul SFM Lugoj str. Al. Astalaº nr.1-3.Anunþul sa aparã la data de 03.07.2015


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns