Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Str.Al Astalas, nr.1-3
Tel :  0256 351 673, 0256 355 491
Fax : 0256 352 746
e-mail : [email protected]
[email protected]
Nr.inreg.ANSPDCP:759
Nr. 3.414 / 24.07.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de
21 , luna SEPTEMBRIE , anul 2017 , ora 11,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor
vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane SC”
RESILVAN PRODCOM “ SRL 2, licitaþia a- 4-a .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumarã Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,
dacã este cazul Preþul de evaluare sau
de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
2. AUTOTURISM MARCA OPEL , MODEL CORSA B , CAROSERIE BERLINA CU HAYON , NUMAR IDENTIFICARE W0LOOOO7BT4344889 , CILINDREE 1389 CMC BENZINA , CULOARE ROSU , KM BORD. 208989 , AN FABRICATIE 1996 , TM 27 GYM
“NU SUNT “ 903 LEI
19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de
cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va
efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã
Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis
la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificatã a ofertantului prin care certificã faptul cã
nu este persoanã interpusã cu debitorul SC RESILVAN PRODCOM SRL.

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum
ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau
altele asemenea, respectiv:
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj, str.Al.Astalaº, nr.1-3, etaj II, camera 227 sau la numãrul de telefon 0256/354824,0256351673 fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns