Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

Nr dosar de executare 6099 / 2018

Nr. 4785 / 23.07.2018

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 10, luna AUGUST, anul 2018, ora 10.00, în localitatea LUGOJ, str. Al. Astalaș, nr. 1 – 3, se vor vinde la licitație urmãtoarele bunuri mobile, a doua licitație / licitația –II– .

 

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale și privilegiile care greveazã bunurile,

dacã este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Autoturism marca Ford, model Transit, număr de identificare: WF0VXXBDFVYS38479, cilindree 2455 cmc, sursă energie: motorină, culoare: alb, nr. km: 297.513, an fabric.: 2001“NU SUNT “3.900 LEI

 

19%

 

 

 

 

 

*) Regimul și cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

 

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înștiințeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesați în cumpãrarea bunurilor sunt invitați sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, urmãtoarele documente:

  1. a) oferta de cumpãrare;
  2. b) dovada plãții taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053.4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ;

  1. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
  2. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
  3. e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
  4. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  5. g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
  6. h) declarația pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul.

Cumpãrãtorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele

asemenea, respectiv:

Alte informații de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz.

Pentru informații suplimentare, vã puteți adresa la sediul nostru din Lugoj, str. Al. Astalaș, nr. 1 – 3, et. II, cam. 227, sau la numãrul de telefon 0256/354824, 0256351673 int. 217, 227, 228 și fax. 0256/352746.

 

 

 

0 Comments

No Comment.