Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Str.Al Astalas, nr.1-3
Tel :  0256 351 673, 0256 355 491
Fax : 0256 352 746
e-mail : [email protected]
[email protected]
Nr.inreg.ANSPDCP:759
Nr.4.011/28.08.2017
Nr.4.024/28.08.2017

Nr. dosar de executare 4045/2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, luna septembrie, ora 11, anul 2017, în localitatea Lugoj , str.Al.Astalaş nr.1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. MONTY WOOD S.R.L.cu domiciul fiscal în municipiul Lugoj Drumul Tapiei nr.66, cif.23219310.2, licitaţia a -I-a:

a) Imobil, situat în municipiul Lugoj, str.Tapiei nr.66, jud.Timiş, înscris în CF 401556 Lugoj, top 1957-1958/A/2/2/B, compus din hala de producţie cu suprafaţă de 382 mp, clădire administrativă cu suprafaţa de 196 mp şi teren cu suprafaţă de 3.997 mp, preţ de pornire al licitaţiei3 648.000 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
A.J.F.P.Timiş-S.F.M.Lugoj Ipotecă de RANG I
BEJ CRĂCIUN pt.S.C.PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA Ipotecă de RANG II
BEJ CRĂCIUN pt.S.C.PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. Ipotecă de RANG II

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19 % ) .

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA, cod de identificare fiscală 4358053.8, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI LUGOJ ;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul S.C. MONTY WOOD S.R.L. cif.23219310.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………….-…………………………………………………………………………………………………………

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….-.…………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.Al.Astalaş nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiş sau la numărul de telefon 0256/354824,0256/351673 şi fax 0256/352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns