Anunț licitație – stoc marfă

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15 , luna martie , anul 2019, ora 12, în localitatea Jimbolia., str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţia a doua următoarele bunuri mobile :
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 1, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozab
il/ scutit*) Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
1.Stoc de marfă,conform listei de inventariere întocmită în data de 18.06.2018:electrice4,sanitare,instalaţii,organe de asamblare,materiale de construcţii,produse diverse SECHESTRU ÎN FAVOAREA CREDITORILOR ,SFO JIMBOLIA 34425,00
19% 40966,00

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Jimbolia;ofertanţii pot constitui şi garanţii,în condiţiile legii forma de scisori de garanţie.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, obligaţii:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia ,Str. Republicii nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.