Se reia activitatea la instanţele judecătoreşti din raza de competenţă a Curţii de Apel Timişoara. Noi reguli pentru toţi

Protest al judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara faţă de proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Dat fiind contextul excepţional generat  de pandemia  determinată de infectarea  cu  COVID19  este  necesară implementarea unor măsuri coordonate  care să permită instanţelor  din raza competenţă a Curţii de Apel Timişoara  să funcţioneze în condiţii de siguranţă şi securitate în muncă.

În consecinţă, Preşedintele Curţii de Apel Timişoara, în exercitarea prerogativelor stabilite de dispozițiile art. 46 din Legea nr. 304/2004, republicată, coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 şi având în vedere regulile stabilite prin Hotărârea nr. 734 din 12.05.2020 de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii de Consiliul Superior al Magistraturii Secţia pentru judecători, privind desfăşurarea activităţii administrativ-judiciară a instanţelor judecătoreşti în perioada 15.05.2020-31.08.2020, a decis următoarele:

Activitatea administrativ –judiciară a instanţelor judecătoreşti din raza de competenţă a Curţii de Apel Timişoara, în perioada 15 mai 2020 – 31 august 2020 se va desfăşura cu luarea în considerare a Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor pandemiei determinată de infectarea cu COVID-19:

 

 1. Reguli de acces, circulaţie şi staţionare în incinta Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara

 

Art.1 (1) Accesul de intrare/ieşire a personalului angajat  al instanțelor care funcţionează în Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara se va realiza exclusiv pe la intrarea oficială a personalului, situată în Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2 A, postul de control nr. 4, cu respectarea distanţei sociale de 1,5 m şi evitarea aglomerării căii de acces.

(2) Angajaţilor prezenţi la locul de muncă, li se asigură de către personalul cu atribuţii administrative, în măsura stocurilor existente, câte o mască de protecţie şi o pereche de mănuşi zilnic, în vederea participării la ședințele de judecată, iar pentru personalul care deserveşte  serviciul de relații cu publicul de la Compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Relaţii cu Publicul câte o mască şi o pereche de mănuşi în fiecare zi în care deserveşte relaţia cu publicul.

 

Art.2 (1) Accesul  avocaţilor şi a celorlalţi participanţi (părţi, consilieri juridici, experţi, etc.) în sălile de şedinţă, şi, în mod excepţional în spaţiul pus la dispoziţie în  „Sala paşilor pierduţi”, precum şi la arhive şi registraturi, se va realiza exclusiv pe la intrarea publică situată în strada General Traian Doda, postul nr. 3, cu respectarea distanţei sociale de 1,5 m şi a obligaţiei de a purta măşti de protecţie facială în incinta clădirii, cu asigurarea unui culoar de acces exclusiv pentru avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă şi experţii judiciari cu prezentarea legitimaţiei profesionale de către toate aceste categorii.

În situaţii excepţionale şi în limita stocului disponibil vor fi puse la dispoziţia participanţilor la activităţile judiciare, măşti faciale de protecţie.

(2) Ieşirea din sediul Palatului de Justiţie „Dicasterial”  a avocaţilor şi celorlalţi participanţi (părţi, consilieri juridici, experţi, etc.)                                                                                                       se va realiza exclusiv prin postul de control nr.1 – situată în Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2 A.

(3) Justiţiabilii vor staţiona în sediul Palatului de Justiţie „Dicasterial” strict până la finalizarea dosarului/operaţiunii care a necesitat prezenţa, după care vor părăsi sediul instituţiei, în cel mai scurt timp.

 

Art.3 (1) Situaţiile excepţionale determinate de necesitatea accesului în Palatul de Justiţie „Dicasterial” a unor alte categorii de persoane, ori pentru cazuri urgente, vor fi rezolvate prin solicitarea, de către persoana care asigură paza, a acordului telefonic al preşedintelui/vicepreşedintelui instanţei pentru care se solicită accesul (Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş, ori Curtea de Apel Timişoara).

(2) În registrul de intrări/ieşiri din instanţă, personalul care asigură paza sediului Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara va consemna acordul/dezacordul preşedintelui/vicepreşedintelui instanţei.

(3) Datele de contact ale preşedinţilor/vicepreşedinţilor instanţe din Palatul de Justiţie „Dicasterial”  vor fi puse la dispoziţia personalului care asigură paza sediului.

 

Art.4 (1) Se interzice accesul în incinta Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara a persoanelor care prezintă simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2. În acest scop, personalul jandarmeriei care asigură paza sediului  şi supraveghează securitatea accesului în incintă, va testa cu scanerul termic toate persoanele care intră în  Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara în vederea stabilirii temperaturii corporale, indiferent de calitatea persoanei şi de calea de acces în clădire.

(2) Efectivele de pază nu vor permite accesul în clădire persoanelor  a căror temperatură corporală depăşeşte valoarea de 37,5 grade.

 

Art.5 (1) În măsura în care persoanele nu au posibilitatea depunerii înscrisurilor la instanţe prin fax ori e-mail ori prin intermediul serviciilor poştale, ori consultării dosarelor şi a informaţiilor necesare în format electronic ori telefonic – căi pe care le recomandăm a fi folosite cu precădere – şi se prezintă pentru depunerea de înscrisuri, ori consultarea cauzelor aflate pe rol, cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţelor, se va permite accesul către arhivele  şi registraturile instanţelor, cu păstrarea distanţei sociale de 1,5 m, exclusiv pe la intrarea publică situată în strada General Traian Doda, postul nr. 3, a maxim două persoane concomitent pentru fiecare arhivă/registratură, asigurând prioritatea avocaţilor, consilierilor juridici, consilierilor de probaţiune şi a experţilor. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi  3 minute pentru depuneri de documente, respectiv 15 min pentru studiul dosarelor, decât în situaţii cu totul excepţionale, cu acordul grefierului arhivar-şef.

(2) La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanele aşezate la masa de studiu să fie un loc liber.

 

Art.6 Cererile privind solicitarea de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instanţelor de judecată, ori, în situaţii excepţionale, prin prezentarea la Biroul de informaţii şi relaţii publice. Timpul de staţionare în aceste spaţii nu va depăşi 5 minute pentru depuneri de solicitări ori furnizarea pe loc a informaţiilor solicitate. Dacă  răspunsul nu poate fi transmis în aceste interval de timp, va fi avută în vedere formularea ulterioară a răspunsului, cu respectarea termenelor legale.

 

Art.7  Departamentul economico – financiar şi administrativ  al Curţii de Apel Timişoara şi al Tribunalului Timiş va achiziţiona benzi colorate vizibil pentru marcarea distanţei sociale de 1,5 m şi cale de acces/ieşire instituţie. De asemenea, în spaţiile în care se desfăşoară activităţi cu public (Registratură, Arhivă şi BIRP) vor fi montate panouri de plastic transparente în vederea protejării sănătăţii participanţilor.

 

 1. Măsuri care vizează activitatea în sălile de judecată

 

Art.1 Activitatea de judecată la Curtea de Apel Timişoara şi instanţele arondate acesteia se va relua începând cu data de 15.05.2020, după încetarea stării de urgenţă, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al fiecărei instanţei, iar în sălile de şedinţă vor fi respectate următoarele reguli:

 • este obligatorie purtarea măştilor de protecţie facială şi a vizierelor de către judecători şi grefieri în interiorul sălilor de judecată;
 • este obligatorie purtarea măștii de protecție facială de către public, inclusiv de către avocați, in interiorul sediilor instanţelor, atât în interiorul cât şi în afara sălilor de judecată;
 • dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție facială;
 • Preşedintele completului de judecată nu va permite accesul sau, după caz, va dispune evacuare din sala de judecată a persoanele care nu poartă mască de protecție facială;
 • accesul justiţiabililor, al altor participanţi la procesele civile şi penale în sediul instanței este permis cu 30 minute înainte de ora la care este anunțată cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședință de la fiecare sală de judecată;
 • în sălile de ședință este obligatorie respectarea distanței sociale de protecție de 2,5 metri între persoane, inclusiv în ceea ce priveşte personalul instanței, iar dacă situaţia impune crearea unor contacte directe, care nu respectă distanţarea socială, timpul alocat să fie de cel mult 10 min.;
 • poziţionarea mobilierului în sălile de judecată, astfel încât să permită păstrarea unei distanţe de aproximativ 2,5 m  între participanţi.

 

III. Măsuri care vizează organizarea şedinţelor de judecată

 

Art.1 (1) În perioada 15 mai – 25 mai 2020, sub îndrumarea preşedinţilor de secţie, toate completurile din cadrul Curţii de Apel Timişoara şi instanţele arondate vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă.

(2) Preşedintele completului de judecată dispune întocmirea listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de şedinţă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. În acest sens, preşedintele completului va putea avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei şi prin orice alt mijloc de informare publică.

(3) La stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare, preşedintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare, de suspendare a şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă.

(4) Gruparea pe intervale orare se aplică şi dosarelor în privinţa cărora a fost fixat termen de judecată după data de 14.05.2020, în acest caz intervalul orar urmând a fi adus la cunoştinţa participanţilor faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită, în condiţiile alin. (1). Pentru cauzele în care termenul de judecată se fixează începând cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi menţionate în citaţiile care se vor emite ulterior acestei date.

(5) Completul de judecată, la stabilirea numărului de cauze care se vor judeca într-o zi, va lua în considerarea şi faptul că în incinta Palatului de Justiţie „Dicasterial” Timişoara se vor desfăşura într-o zi, simultan, mai multe şedinţe de judecată, astfel se recomandă stabilirea unui număr maxim astfel încât să se evite aglomerarea spaţiului din incinta clădirii şi pentru  a se respecta regulile obligatorii de distanţare socială.

(6) La stabilirea calendarului de repunere a cauzelor pe rol se va avea în vedere şi aspectul că potrivit HCSM nr. 734/12.05.2020 vacanţa judecătorească este de 1 lună, în intervalul 1 – 31 august, iar completele de judecată, pot stabili ca pe durata acesteia să fie soluţionate şi alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de către Colegiului de Conducere al instanţei, în condiţiile art.1 pct.17 din anterior identificata hotărâre.

 

Art.2         Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.

 

Art.3 Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului.

 

Art.4 (1)  Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

(2) Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată,  în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile.

 

Art.5 (1) În cauzele nonpenale, dacă este posibil, se pot dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

(2) În cauzele penale, desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă se va face în condiţiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.

 

 1. Reguli privind publicarea listelor de şedinţă pe portalul instanțelor.

 

Art.1 Grefierii de şedinţă din cadrul Curţii de Apel Timişoara şi a instanţelor arondate  vor întocmi listele de şedinţă cu cel puţin două zile înaintea desfăşurării şedinţelor de judecată, cu excepţia cauzelor care se înregistrează în această perioadă şi primesc termen de judecată mai scurt de două zile, un exemplar al listei de şedinţă urmând a fi pus de îndată la dispoziţia specialiştilor IT.

 

Art. 2 Specialiştii IT vor posta, de îndată, listele de şedinţă pe prima pagină a portalului instanţei la care se desfăşoară şedinţa de judecată, urmând ca, la sfârşitul fiecărei zile să elimine de pe portal listele şedinţelor care au avut loc în ziua respectivă.

 

 1. Reguli privind depunerea înscrisurilor la instanță prin mijloace electronice şi consultarea dosarelor şi a informaţiilor necesare în format electronic

 

Art.1 (1) Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac. precum şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, preşedintele instanţei/secţiei sau al completului de judecată urmând a aprecia situaţiile derogatorii în care este permisă depunerea sau transmiterea documentelor în formă fizică, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instanţelor de judecată.

(2) Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin intermediul serviciilor poştale sau prin mijloace de comunicare electronică (fax, e-mail), pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.

(3)  Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă,  în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

(4) Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la alin. (3) se vor transmite în principal prin poştă sau dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică, ori, în situaţii excepţionale, prin prezentarea la biroul registratură/arhivă.

 

Art.2 Cererile privind solicitarea de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instanţelor de judecată, ori, în situaţii excepţionale, prin prezentarea la Biroul de informaţii şi relaţii publice

 

 1. Reguli speciale de igienizare şi dezinfecţie

 

Art.1 (1) Personalul cu atribuţii de curăţenie din cadrul Curţii de Apel Timişoara şi a instanţele arondate, va proceda la dezinfectarea sălilor de şedinţă, aerisirea sălilor, de cel puţin 2 ori pe zi, la începutul şedinţei de judecată şi la sfârşitul şedinţei de judecată,  şi după caz, în timpul suspendării şedinţei de judecată, conform programului agreat în prealabil  de completul de judecată, în cazul şedinţelor de judecată prelungite.

(2) Igienizarea tuturor spaţiilor (birouri, săli de şedinţă, registratură, arhivă, holuri de acces) din sediul instanţelor se asigură de către personalul de curăţenie de cel puţin 2 ori pe zi, la începutul zilei de lucru şi la sfârşitul zilei de lucru.

(3) Dezinfectarea se va face cu produce dezinfectante pe bază de alcool şi clor, urmând a se acorda o atenţie deosebită suprafeţelor cu care există contat frecvent şi prelungit, respectiv, uşile de acces în sălile de şedinţă, bănci, pupitrele judecătorilor, grefierilor, procurorilor, avocaţilor.

 

Art.2 Dispune personalului Biroului administrativ, sub coordonarea managerului economic:

 • distribuirea ritmică, în măsura stocurilor disponibile, către secţiile instanţelor şi compartimentele auxiliare a măştilor de protecţie facială şi a mănuşilor, în vederea utilizării acestora de către personalul instanțelor;
 • montarea unor recipiente cu dezinfectanţi la intrarea în fiecare sală de judecată, cu atenţionarea justiţiabililor şi a avocaţilor în sensul de a proceda la dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în sală, dar şi la uşile compartimentelor de arhivă/registratură;
 • amplasarea a câte unui recipient cu dezinfectant de mâini în fiecare sală de judecată pentru completul de judecată şi grefier.

 

VII. Reguli privind programul de lucru  şi munca la domiciliu

 

Art. 1 Personalul din cadrul aparatului propriu al Curţii de Apel Timişoara îşi exercită activitatea, de regulă, în cadrul programului de serviciu aprobat de 8 ore zilnic, situat în intervalul cuprins între orele 8 – 16, pe durata a 5 zile pe săptămână.

 

Art.2 Se recomandă limitarea la maximum posibil a deplasării judecătorilor şi a tuturor celorlalte categorii de personal din cadrul Curţii de Apel Timişoara în incinta Palatului Dicasterial, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la domiciliu, în măsura în care este posibil, utilizând mijloacele electronice de comunicare cu respectarea tuturor planificărilor întocmite în cadrul secţiilor/compartimentelor privind participarea în şedinţele de judecată, asigurarea serviciului de permanenţă, precum şi îndeplinirea tuturor activităţilor judiciare şi extrajudiciare prevăzute în ordinul de serviciu, respectiv fişa postului.

 

VIII. Reguli privind evidenţa persoanelor afectate de pandemie

 

Art.1 Judecătorii şi toate celelalte categorii de personal din cadrul Curţii de Apel Timişoara şi instanţele din raza sa de competenţă, la întoarcerea din concediul de odihnă,  au obligaţia de a notifica telefonic atât conducătorul instanţei, precum şi medicul de familie cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea medicală generală, precum şi  dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19.

(2) Persoanele care au călătorit în zonele de risc, astfel cum au fost stabilite de autorităţile competente, care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome – febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie – nu pot reveni la locul de muncă, până la vindecare şi sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau autoizolare dispuse de organele medicale competente.

 

(3) Prevederile prezentului articol se aplică şi călătoriilor efectuate în zilele nelucrătoare – sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură etc., precum şi în cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni de formare ori asemenea, în interesul serviciului.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire la care medicul de familie, menţine indicaţia de a nu se prezenta la locul de muncă ori cărora le-a fost eliberat certificat de concediu medical au obligaţia de a informa de îndată superiorul ierarhic, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii din care fac parte.

(5) Preşedinţii instanțelor din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara au obligaţia de a comunica conducerii Curţii de Apel Timişoara  existenţa cazurilor de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 în cadrul instanțelor pe care le conduc, de îndată ce au cunoştinţă despre aceste situaţii în vederea adaptării şi luării măsurilor de protecţie necesare.

 

 1. Dispoziţii generale

 

Art.1 (1) Prezenta deciziei  este obligatorie pentru instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, cu excepţia pct. I  şi pct. VII,  aplicabile doar instanțelor care îşi desfăşoară activitatea în incinta Palatului de Justiţie Dicasterial Timişoara.

(2) Celelalte instanțe din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara vor reglementa aspectele care fac obiectul  pct. I, pct. III – art.1 alin. (5) şi  pct. VII prin reguli proprii în acord cu particularităţile instanţelor respective.

(3) Preşedinţii instanţelor care îşi desfăşoară activitatea în Palatul Dicasterial, precum şi preşedinţii instanțelor arondate Curţii de Apel Timişoara  pot lua orice alte măsuri pe care le consideră necesare, în scopul prevenirii transmiterii noului CORONAVIRUS.

(4) Conducerea instanțelor arondate Curţii de Apel Timişoara va proceda la popularizarea măsurilor dispuse, prin afişarea  în locuri publice, pe pagina de internet a instanței şi în mass-media de la nivel local. De asemenea, aceste măsuri se vor comunica baroului de avocaţi şi parchetelor de pe lângă instanțele judecătoreşti.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *