ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art.162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 09, luna 07, orele 14, anul 2015, în localitatea Timisoara, str Ghe.Lazar. nr.9B, la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, cam. 108, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC BITEA IMOBILIARE SRL, cu sediu in localitatea Timisoara, Str.Memorandului, nr.78, jud. Timis, CUI 22529950:

Total bunuri imobile 512.598 lei + 123.024 lei TVA, respectiv:
– 200.136 lei + 48.033 lei TVA pentru imobilul inscris in CF.405441-C1-U6 Timisoara, nr.top. 405441-C1-U6, reprezentand apartament, situat in Timisoara, str.Memorandului, nr.76-78-80, et.1, ap.6, suprafata utila de 61,72 mp si teren 26/3062 mp.

– 312.462 lei + 74.991 lei TVA pentru imobilul inscris in CF.405441-C1-U7 Timisoara, nr.top. 405441-C1-U7, reprezentand apartament, situat in Timisoara, str.Memorandului, nr.76-78-80, et.1, ap.7, suprafata utila de 96,33 mp si teren 40/3062 mp
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori
SC BANC POST SA

Sarcini
– Intabulare, drept de ipoteca, in favoarea SC BANC POST SA
– Intabulare, drept de ipoteca, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romănă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC BITEA IMOBILIARE SRL urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 108 sau la telefon 0256/499 334 si 0256/499 335 int. 761.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns