Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

Dosar de executare nr.9612

Nr.16551/28.09.2018

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15 luna octombrie, anul 2018,ora 12,00, în localitatea Faget , str.Cl.Lugojului nr. 25 se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, licitaţia a I a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumara

Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile,daca este cazul

Pretul de evaluare sau pornire al licitatiei,exclusiv TVA(lei)

Cota TVA 19%

Compresor marca Atlas Copco,model GA37,seria AII 300486,an fabricatie 1991

Nu sunt

6.600

1.254

Centrala termica-cazan functionare pe combustibil solid,marca Ferroli,model FSB 250,putere nominala 250kw

Nu sunt

7000

1.330

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 43580538, deschis la Trezoreia Faget;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv: ……………………………………………………………………………

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ……………………………

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/320420.

0 Comments

No Comment.