Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 03, luna IULIE, ora 13.00, anul 2018, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaº, nr. 1-3, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terþei persoane SC ”DOBRESOL” SRL 2, prima licitaþie/licitaþia a -I-a :

1. Teren extravilan arabil în suprafaþã de 2.000 mp. Nr. cadastral 404562 V. V. Delamarina, tarla A 1035/1, parcela 1, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…7.200… lei (exclusiv TVA*),

2. Teren extravilan arabil în suprafaþã de 3.800 mp. Nr. cadastral 404558 V. V. Delamarina, tarla A 1029/1/2, parcela 4, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…13.600… lei (exclusiv TVA*),

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIª – SFM LUGOJ

IPOTECA LEGALA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Timisoara cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul SC «DOBRESOL» SRL.

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns