Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 luna 10 ora 12 anul 2017 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a terţei persoane ALEXANDRESCU CLAUDIA-MARIA, in calitate de garant ipotecar pentru SC UNIVERSPEED SRL, licitaţia a IV-a:

teren intravilan in suprafata de 804 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 405363 Sacalaz, nr. cad: Cc725/1; 725/2; 726/1; 738/1/3; 738/1/4; 738/1/5; 738/2/1/2; 738/2/2; 738/2/3; 738/3/1; 738/3/2/45, preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 31418 lei (d-na ALEXANDRESCU CLAUDIA-MARIA nu este inregistrata in scopuri de TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

teren intravilan in suprafata de 804 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 405364 Sacalaz, nr. cad: Cc725/1; 725/2; 726/1; 738/1/3; 738/1/4; 738/1/5; 738/2/1/2; 738/2/2; 738/2/3; 738/3/1; 738/3/2/46, preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 31418 lei (d-na ALEXANDRESCU CLAUDIA-MARIA nu este inregistrata in scopuri de TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410

Publicitate 28.09 METROPOLIS 590 cuvinte

TMGDEJ 42022/22.09.2017

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul……2017……….luna……..09…………ziua……22……….

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a S.C. “METROPOLIS GRUP” S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, str. Mihai Eminescu, nr. 1-4, cod inregistrare fiscala 6337561, in calitate de garant ipotecar pentru S.C. “ METROPOLIS CASINO” S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, str. Mihai Eminescu, nr. 1-4, mezanin, camera 2, cod inregistrare fiscala 21486281, licitatie care va avea loc in ziua de 16, luna 10, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI TANGRA TOUCH

Nu sunt

20.589,15

19%

24.501,09

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu: S.C. “METROPOLIS GRUP” S.R.L in calitate de garant ipotecar pentru S.C. “ METROPOLIS CASINO” S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 22.09.2017

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume MIRCEA CALIN

Semnatura …………………………………….

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Str. Gh. Lazăr, nr. 9B,

300081, Timişoara

Tel :  0256/499334, 0256/499335

Fax : 0256/499220

e-mail: Admin.TMTMAFBX01.TM @mfinante.ro

Publicitate 29.09 LICITATIE 468 CUVINTE

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

BUNURILOR DEVENITE PROPRIETATE DE STAT

In temeiul art.9 alin.(1) din O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut faptul ca, la sediul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş din Timisoara, str.Gheorghe Lazar, nr.9B, camera 706, se va organiza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat.

I. Licitatie organizata in data de 10.10.2017, ora 10.00 pentru urmatoarele bunuri mobile:

  • Autoturism Ford Focus, an 2000, Seria WFOAXXGCDAYG13741, 1.388, cmc benzina. Pret de pornire 1.487,50 lei.

  • Autoturism Opel Omega, an 1995, Seria WOL000026S1060382, 2000 cmc, benzina. Pret de pornire 595.00 lei.

  • Autoutilitara FORD TRANZIT CL EDS 100, an 1991, Seria WF0HXXGBVAMP09216, 2.500 cmc, motorina. Pret de pornire 2940,00 lei.

  • Caruta cu fund si margini cu scanduri, ecartament ingust la pret de pornire 150 lei/buc.

  • Caruta cu roti si jenti de tabla, cauciucuri uzate la pret de pornire 150 lei/buc.

  • Caruta cu roti de tabla si compartiment de depozitare confectionat din scandura la prêt de pornire de 175 lei/buc

II. Cei interesati in cumpararea bunurilor, vor depune ofertele de participare la licitatie la registratura A.J.F.P. Timis, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, precum si urmatoarele documente:

a) dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, suma ce se va vira la Trezoreria Timisoara in contul RO59TREZ6215005XXX000314 – CF 4358053;

b) imputernicire notariala a persoanei care il reprezinta pe ofertant, dupa caz;

c) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C sau dupa certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;

e) pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate;

f) pentru persoane fizice straine, copie de pe pasaport sau carte identitate, dupa caz ;

g) certificat de atestare fiscala emis de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca participantul nu are obligatii fiscale ( Primarie si Administratia Finantelor Publice);

Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.

Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei, la Trezoreria Timisoara in contul RO46TREZ6215085XXX008091- CF 21660875.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la compartimentul valorificari bunuri din cadrul A.J.F.P.Timis, et.7, cam. 706 sau la nr.telefon 0256/499334; 0256/499335, int. 503.

Sef Administratie adj. – Colectare

Mircea Calin


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns