Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna octombrie, ora 11, anul 2017, în localitatea Lugoj , str.Al.Astalaş nr.1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. SOFIA M & S S.R.L.cu domiciul fiscal în municipiul Lugoj str.Timişorii nr.110, cif.1856479.2, licitaţia a -II-a:

a) apartament situat în municipiul Lugoj, str.Timişoarei nr.110,sc A+B, ap.17/B, jud.Timiş, înscris în CF 400337 -C1-U19 Lugoj, top 4113-4114/1/B/1/AB/XVII/b, compus din cofetărie II ( cofetărie,spălător şi teresa cu suprafaţă construită de 47 mp, cu 1,67 % bunuri comune şi drept de proprietate asupra 12 mp teren preţ de pornire al licitaţiei3 87.525 lei(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

A.J.F.P.Timiş-S.F.M.Lugoj

Ipotecă de RANG I

BEJ MEREU pt.S.C.SALPREST SA

Ipotecă de RANG II

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19 % ) .

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA, cod de identificare fiscală 4358053.8, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI LUGOJ ;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul S.C. SOFIA M & S S.R.L. cif.1856479.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………….-………………………………………………………………………………………….……………..

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….-.…………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.Al.Astalaş nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiş sau la numărul de telefon 0256/354824,0256/351673 şi fax 0256/352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns