Anunţ de participare la licitaţie pentru cesiune de bunuri

  1. Informaţii generale privind concedentul

Denumirea: Orașul Buziaș

Codul de identificare fiscala: 2502534

Adresa: Str. Principală nr. 16 Oraș Buziaș județ Timiș

Datele de contact: Tel. 0256/321.451; fax. 0256/321.450, E-mail: [email protected];

Persoane de contact: Alina Ștefan, Simona Pascu,

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii

Teren intravilan în suprafata totala de 4211 mp, ce apartine domeniului public al Orașului Buzias, situat în intravilanul Orașului Buziaș județ Timiș, identificat prin:

  • C.F. nr. 406256 Buziaș, suprafața de 1406 mp;

  • C.F. nr. 406201 Buziaș, suprafața de 2300 mp;

  • C.F. nr. 406200 Buziaș, suprafața de 505 mp;

Terenurile precizate mai sus, sunt destinate construirii unui spațiu comercial de tip centru comercial, conform Planului Urbanistic Zonal si Certificatului de Urbanism nr. 56/20.08.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

Concedentul pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisa în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. Concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate prin Compartimentul secretariat – registratură a Primăriei Orașului Buziaș situat pe str. Principală nr. 16, Oraș Buziaș județ Timiș pe baza unei solicitări scrise în acest sens și ca urmare a achitării contravalorii documentației.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire

Contravaloarea documentației de atribuire în cuantum de 200 lei poate fi achitată la casieria Primaria Orașului Buziaș sau în cont bancar RO91TREZ62621360250XXXXX al Orașului Buzias, CUI 2502534, deschis la Trezoreria Buziaș.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 7 septembrie 2020 ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior și unul interior.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor 18 septembrie 2020 ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Buziaș, Str. Principală nr. 16, Județ Timiș.

4.3. Fiecare ofertă se va depune într-un număr de 2 exemplare: 1 ex. original si 1 ex. copie conform cu originalul.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 21 septembrie 2020 ora 12.00 la sediul Primăriei Orașului Buziaș, din str. Principală nr. 16, Orașul Buziaș Județ Timiș.

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Timiş, Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţ Timiş, e-mai [email protected], tel.fax: 0256/221990, 0256/494650.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate

Anunţul se va transmite la data de 27 august 2020 către instituţiile abilitate în vederea publicării.

Primar oraș Buziaș

Ec. Sorin Munteanu


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *