Un nou tip de concediu pentru salariaţi. Condiţiile în care se acordă

adoptie

Salariaţii părinţi vor putea să beneficieze de un nou tip de concediu, potrivit unui proiect de act normativ adoptat în şedinţă de Guvern. Este vorba despre un concediu special de 90 de zile pe care un potențial părinte care dorește să adopte un copil și-l poate lua. El va primi o indemnizație lunară, iar perioada de concediu va fi considerată vechime în muncă, potrivit digi24.ro.

Art.46 1 – (1) Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale și asimilate acestora sau, după caz, 6 activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoana îndreptățită, poate beneficia, pe toată durata încredințării copilului în vederea adopției, de un concediu de acomodare cu o durată de maxim 90 de zile precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 6,8 ISR.

Concediul şi indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Cererea se completează potrivit modelului ce va fi aprobat prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei

Persoanele îndreptățite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute la alin.(1) nu pot beneficia, pentru copilul încredinţat în vederea adopţiei, de drepturile acordate în baza art. 2 și 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada concediului prevăzut la alin.(1), persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.

Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), a contribuției prevăzute la alin.(5), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la direcția județeană și a Municipiului București de muncă și securitate socială în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reședința persoana îndreptățită.

Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către direcția județeană și a Municipiului București de muncă și securitate socială şi se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acestuia, respectiv la casa de asigurări de sănătate în cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința persoana îndreptățită sau în a cărei evidență se află aceasta.

Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare se aprobă prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Art.462 Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: a) s-a împlinit termenul de 90 de zile pentru acordarea concediului de acomodare; b) la cererea persoanei îndreptăţite; c) copilul a împlinit 18 ani; d) a avut loc decesul copilului; e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat; f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

Art. 463 (1) Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se suspendă cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă; b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

Suspendarea prevăzută la alin.(1) încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea adopţiei sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopţiei.

Reluarea drepturilor suspendate se face la cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor.

Art.464 – (1) Asupra drepturilor prevăzute la articolul 461 alin.(1) nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepția contribuției de asigurări sociale de sănătate, care se plătește în condițiile art. 461 alin.(5).

Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin.(1), constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin.(1) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare și se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, din sistemul public de pensii, se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin.(1) constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

În situația în care indemnizația a fost acordată și pe perioada în care s-a dispus încetarea sau suspendarea concediului și indemnizației prevăzute la art. 461 alin.(1), sumele acordate cu titlu necuvenit se recuperează de la persoana îndreptățită în condiții similare celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor 8 pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru alte beneficii de asistență socială.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns