Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23 , luna IANUARIE, ora 14.00, anul 2018, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane DRAGOMIR DANIEL SI DRAGOMIR DAIANA RALUCA, prima licitaţie/licitaţia a ….-a:

  1. Teren in suprafata de 782 mp si clădire, cu regim de inaltime P+1E si garaj, fundatia din beton, armat, zidaria din caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla,imobilul beneficiaza de toate utilitatiile publice ale zonei.Imobilul este situat în localitatea Timisoara, str. Closca, nr.70, inscris in CF.404974 Timisoara(terenul este proprietatea exclusiva a Dragomir Daiana, iar constructia bun comun al sotilor Dragomir), preţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 2.098.988 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

RAIFFEISEN BANK

ipoteca-

AJFP TIMIS

ipoteca

  1. Imobil situat in loc. Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.40, parter, SAD 1, compus din SAD la parter in partea stanga de la intrare, compus din sala de consumatie, grup sanitar si rampa, inscris in CF.403322-C1-U17 Timisoara, cota 1/2.Imobilul reprezinta spatiu comercial cu vitrine stradale, tamplarie PVC ciu geam termopan, iluminat fluorescent, instalatie de climatizare- preţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii :406.088 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

PREDISCAN MARIANA

Interdictie de instainare, drept de ipoteca

ALPHA BANK

Contract de inchiriere

AJFP TIMIS

Ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns