Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de

25 , luna iulie , ora .13, anul 2018 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3,

se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei

persoane SC” ELEVOLUTION –ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA

BUCURESTI SRL 2, prima licitaţie/licitaţia a – III -a :

-teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

-Teren extravilan 6 în suprafaţă de 30.000 mp . , situat în localitatea Boldur str. , nr.

inscris in CF 400416 / Boldur , Cc301/3 preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3

335.188 lei (exclusiv TVA*) ,iar preţul de pornire a licitaţiei este de 167.594 lei (exclusiv TVA ) licitaţia III ;

, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

MFP -ANAF-DGRFP BUCUREŞTI-ASECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI

IPOTECĂ LEGALAĂ

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile

şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la

Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul SC”ELEVOLUTION-

ENGENHARIA”SA PORTUGALIA SUCURSALA BUCURESTI SRL .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum

ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491

fax 0256 352746 Data afişării: 10.07.2018 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *