Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 11 , luna

ianuarie , anul 2018 , ora 12,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor

vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane SC” SOLAR

PANEL CLEANING “ SRL 2, prima licitaþie/licitaþia a- IV-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,

dacã este cazul

Preþul de evaluare sau

de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

APARAT DE SPALAT PANOURI FOTOVOLTAICE LA SOL , MARCA METAL MECANICA , MODEL SOLAR CLEANER F1750T , SERIA 102/14 , AN FABRICATIE 2014

NU SUNT “

30.474 LEI

19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt

cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data

licitaþiei, urmãtoarele documente:

a) oferta de cumpãrare;

b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de

garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în

contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã

a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la

TREZORERIA MUN. LUGOJ .;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat

de oficiul registrului comerþului;

e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;

h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificata a ofertantului prin care certificã faptul cã

nu este persoanã interpusã cu debitorul.

_____________________________________________

1 Se va trece sigla conform Ordinului preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr. 3504/2013 privind

aprobarea modelului ºi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile

ulterioare, denumirea ºi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

2 Se va menþiona numele ºi prenumele/denumirea debitorului/terþei persoane

3 Se va menþiona pentru prima licitaþie preþul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menþiona pretul

de pornire reprezentând preþul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaþie ºi cu 50% pentru urmãtoarele licitaþii

4 Se va menþiona codul de identificare fiscalã al Direcþiei Generale Regionale a Finanþelor Publice pe seama cãreia este deschis

contul

Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi

obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele

asemenea, respectiv:

Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de

telefon 0256/354824,0256351673 int.217 , 227,228 si fax. 0256352746.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns