Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie autoturisme

Dosar de executare nr.  23533681

TMGDEJ 21517/20.07.2021

 

                                                          ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA

                                                                PENTRU BUNURI MOBILE

                                     

 

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca in ziua de  16,  luna  08, anul 2021,  ora 14,00, in localitatea  Timişsoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU, et. I,  se vor vinde  la a IV a licitaţie,   urmatoarele bunuri mobile  aflate in proprietatea  D-lui  HALMI COSTICĂ GABRIEL  si a  D-nei HALMI ANEMONA  in calitate de garanţi ipotecari  pentru  S.C.  DEVIBUILD S.R.L cu domiciliul fiscal în localitatea localitatea Giroc, judeţul Timiş, str. Satelitului,  nr. 16:

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT*)

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.**
AUTOTURISM marca FORD,  model TRANZIT, cilindree  2.402  cmc, MOTORINA, culoare  ALB,  an fabricatie 2001  nr. inmatriculare  TM-98-DEV-

NU ESTE IN STARE DE FUNCŢIONARE

D-nul MUNTEANU VICTOR ION – Creditor7.589
AUTOTURISM M1 marca VOLKSWAGEN,  model GOLF,  ,  cilindree  1595  cmc, BENZINĂ, culoare  GRI,  an fabricatie 2008,  nr. inmatriculare  TM-88-DEV- MASINA ESTE AVARIATĂ IN PARTEA DIN FAŢĂ,  NU ESTE IN STARE DE FUNCŢIONARE 

nu sunt

11.918

Bunurile se vor vinde la  a IV  a licitaţie  cu respectarea   prevederilor  art. 250, alin. (14)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

               **Conform aplicatiei Fiscnet,  persoanele juridice nu sunt inregistrata in scopuri de TVA ,   iar, prin vanzarea bunurilor mobile  antementionate cf.  art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare .

              Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. pentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,obligatii  :

 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.