Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile – licitaţie autoturism Volkswagen Polo

anaf

Dosar de executare nr. 15183607

Nr. 3216 din 26.05.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna IUNIE, anul 2021, ora 10, în localitatea DETA., str. ÎNFRĂŢIRII, nr…11., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SC INDROM SRL2, licitaţia a II.-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

  1. AUTOTURISM VOLKSWAGEN POLO ZWVWZZZ6RZDY188718, AN FABR. 2013, 1199 CMC, MOTORINA,CULOARE ALBASTRU, NEFUNCŢIONALĂ

NU SUNT

13.937 lei

13.937 LEI

0%

0%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6245067XXX000540, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA, cod de identificare fiscală 43580534, deschis la TREZORERIA DETA.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…NU SUNT……

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din DETA, str. ÎNFRĂŢIRII, NR.11, ET.1, CAM. 5 sau la numărul de telefon 0256/390404


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns