Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie maşini de ştanţat carton şi imprimat cu tăiere de hârtie

Dosar de executare nr. 110/2021

Nr. TMG_DEF 4752/28,02,2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30, luna Martie , ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Murariu Ioan-Cătălin , prima licitatie :

  1. Apartament, cota de 3/16, compus din 2 camere cu dependinţe şi 13/106 mp teren în folosinţă, situat în loc. Timisoara, str. Platanilor, nr. 17, sc. C, et. 1, ap. 7, jud. Timis, CF400318-C1-U4, nr. Cadastral top 16828/2/2, 16829/2/2, 16885/2/VII, cote parti comune 5%, pretul de pornire al licitatiei este de 52.434 lei(exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIŞ

ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara., utilizând numarul de evidenţă a plăţii…………… .

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns