Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile

Nr. 4790 / 23.07.2018

Dosar executare nr. 6044

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 13, luna AUGUST, ora 13.00, anul 2018, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaș, nr. 1-3, se vor vinde la licitație, urmãtoarele bunuri imobile, a doua licitație/licitația a -II-a :

– teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:

  1. Teren extravilan arabil în suprafațã de 2.000 mp. Nr. cadastral 404562 V. V. Delamarina, tarla A 1035/1, parcela 1, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…5.400… lei (exclusiv TVA*),
  2. Teren extravilan arabil în suprafațã de 3.800 mp. Nr. cadastral 404558 V. V. Delamarina, tarla A 1029/1/2, parcela 4, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…10.200… lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP TIMIȘ – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile

și completãrile ulterioare, operațiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.

            Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.

Cei interesați în cumpãrarea bunurilor sunt invitați sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.

Pentru participarea la licitaþie ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, urmãtoarele documente:

  1. a) oferta de cumpãrare;
  2. b) dovada plãții taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice Timisoara  cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
  5. e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
  8. h) declarația pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul.

Cumpãrãtorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informații de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt

Pentru informații suplimentare vã puteți adresa la sediul nostru  din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746.

 


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns