ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 09 luna 07 anul 2015 orele 13,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ILIESCU ALEXANDRU, cu domiciliul in localitatea Timisoara, str.Rasaritului, nr.15, ap.7, jud. Timis,

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei IV, diminuat cu 50% exclusiv TVA, (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Autoturism Mercedes Benz E 400 CDI,cu nr. inmatriculare TM-32-EXJ, serie sasiu WDB2110281A473176, 3996 CMC, motorina, km la bord 230.000, an fabricatie 2003, defecta 8.862,10 lei
scutit

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare..
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, pînă la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor Iliescu Alexandru urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172 si art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/49934,tasta 4.

0 Comments

No Comment.