Anunţ privind vânzarea de bunuri imobile/ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren Dumbrăviţa

Dosar de executare nr. 173-174

Nr. TMG-DEF 2330/28.01.2020

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17, luna Februarie, ora 12.00, anul 2020, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazăr, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, licitaţia a I-a , următoarele bunuri imobile:

  1. teren intravilan în loc. Dumbrăviţa, înscris în CF.406467 , cad.A180/1/4,5/1,6,7/18 cu suprafaţă de 660 mp , cu destinaţia tabulară STRADA cota 1901/5711 părţi –preţ de pornire al licitaţiei- 8.375 lei +TVA19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

B) teren intravilan în loc. Dumbrăviţa, înscris în CF.406466 , cad.A180/1/4,5/1,6,7/1 cu suprafaţă de 5051 mp , cu destinaţia tabulară STRADA cota 1901/5711 părţi preţ de pornire al licitaţiei a-1 a – 31.594 lei +TVA 19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035

0 Comments

No Comment.