Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile – licitaţie aparatură pentru spălătorie

Anunț licitație - apartament în Timișoara

Dosar de executare nr. DE/35953417

Nr.4400 din 22.06.2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna IULIE, anul 2022, ora 11.00, în localitatea Jimbolia, str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SABLESS INC SRL, prima licitaţie.

Denumirea bunului mobil Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul

Preţul de evaluare sal de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

  1. Maşina de spalat MIELE W1

NU ESTE CAZUL

4.100

19 %

  1. Uscător rufe IMESA ES 14

NU ESTE CAZUL

13.100

19 %

  1. Uscător rufe MIELE T1 CLASIC

NU ESTE CAZUL

4.400

19 %

  1. Maşina de spălat IMESA LM11

NU ESTE CAZUL

21.600

19 %

  1. Masă de călcat PONY PVC/S

NU ESTE CAZUL

13.300

19 %

  1. Masa de scos pete PONY JOLIYS

NU ESTE CAZUL

7.200

19 %

  1. Maşina de împachetat rufe EVOLUTION ML

NU ESTE CAZUL

3.600

19 %

  1. Maşina de spălat rufe BEKO

NU ESTE CAZUL

1.300

19 %

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053 , deschis la Trezoreria Jimbolia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………… Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:……. ……………………………………

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia, Str.Republicii, nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *