Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Str.Al Astalas, nr.1-3
Tel :  0256 351 673, 0256 355 491
Fax : 0256 352 746
e-mail : [email protected]
[email protected]
Nr.inreg.ANSPDCP:759
Nr. 3.414 / 24.07.2017

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 21 , luna SEPTEMBRIE
, anul 2017 , ora 10,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la
licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terþei persoane SC” SOLAR
PANEL CLEANING “ SRL 2, prima licitaþie/licitaþia a- I-a .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumarã Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,
dacã este cazul Preþul de evaluare sau
de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
APARAT DE SPALAT PANOURI FOTOVOLTAICE LA SOL , MARCA METAL MECANICA , MODEL SOLAR CLEANER F1750T , SERIA 102/14 , AN FABRICATIE 2014 “NU SUNT “ 60.192 LEI
19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare
la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data l
icitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul
IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificata a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul.

_____________________________________________
1 Se va trece sigla conform Ordinului preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr. 3504/2013 privind
aprobarea modelului ºi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile
ulterioare, denumirea ºi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2 Se va menþiona numele ºi prenumele/denumirea debitorului/terþei persoane
3 Se va menþiona pentru prima licitaþie preþul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menþiona pretul
de pornire reprezentând preþul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaþie ºi cu 50% pentru urmãtoarele licitaþii
4 Se va menþiona codul de identificare fiscalã al Direcþiei Generale Regionale a Finanþelor Publice pe seama cãreia este deschis
contul
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele
asemenea, respectiv:
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz:
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0256/354824,0256351673 int.217 , 227,228 si fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns