Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile/ansamblului de bunuri imobile

anaf 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Str.Al Astalas, nr.1-3
Tel :  0256 351 673, 0256 355 491
Fax : 0256 352 746
e-mail : [email protected]
[email protected]
Nr.inreg.ANSPDCP:759
Nr. 3.414 / 24.07.2017

Nr.inreg.ANSPDCP:759
Nr. 3.991 / 28.08.2017
Dosar executare nr.8 / 2013

ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 21 , luna septembrie , ora .12, anul 2017 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terþei persoane BEJAN NICOLAE MIRCEA .2, prima licitaþie/licitaþia a -II-a:
b) teren care nu este aferent clãdirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri
-Tren extravilan arabil 6 în suprafaþã de 8.700 mp ., situat în localitatea Lugoj str. , nr.inscris in CF 410985/Lugoj Tarlaua 705 parcela nr. 9 preþ de evaluare/de pornire al licitaþiei 3 27.703 lei (exclusiv TVA*));
-Tren extravilan arabil 6 în suprafaþã de 3.810 mp ., situat în localitatea Lugoj str. , nr.inscris in CF 410986/Lugoj Tarlaua 705 parcela nr. 10 preþ de evaluare/de pornire al licitaþiei 3 12.110 lei (exclusiv TVA*));
, grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz:

Creditori 4
Sarcini 5
AJFP TIMIS –SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de TVA …)/scutitã/neimpozabilã.
__________________________________
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Timisoara cod de identificare fiscalã 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere autentificata a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul Bejan Nicolae Mircea .
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: nu sunt
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: nu sunt
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj str. Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 227 sau la numãrul de telefon 0256 351673 , 0256 355491 , fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns