Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Str.Al Astalas, nr.1-3
Tel :  0256 351 673, 0256 355 491
Fax : 0256 352 746
e-mail : [email protected]
[email protected]
Nr.inreg. ANSPDCP:759

Dosar de executare nr. 8/2013
Nr.16306 din :21.07.2017
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de:22, luna,AUGUST, ora,12 anul,2017, în localitatea : LUGOJ, str. ALEXANDRU ASTALAŞ, nr. 1-3,se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane : BEJAN NICOLAE MIRCEA , CNP 16608033526332, prima licitaţie :

a) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri – TEREN EXTRAVILANARABIL6
în suprafaţă de 8700mp, situat în localitatea LUGOJ ,str. ÎNSCRIS ÎN CF 410985 LUGOJ, TARLAUA 705, PARCELA NR.9,nr. , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 36600 lei (exclusiv TVA*));
-TEREN EXTRAVILANARABIL6
în suprafaţă de 3810mp, situat în localitatea LUGOJ ,str. ÎNSCRIS ÎN CF 410986 LUGOJ, TARLAUA 705, PARCELA NR.10,nr. .- , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 16000 lei (exclusiv TVA*)); grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4 Sarcini 5
– –
AJFP TIMIŞ – S.F.M.LUGOJ IPOTECĂ LEGALĂ

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere ,autentificată ,a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
respectiv: NU SUNT.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: NU SUNT.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0256355491, 0256351673 ,Fax: 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns