Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie terenuri intravilane situate în Moşniţa Veche

Dosar de executare nr. 376-383, 386-391/08.09.2016

Nr. TMG_DEF 11952/28.05.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna Iunie, ora 14.00, anul 2021, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazăr, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile proprietate a debitorului Negroiu Constantin, licitaţie organizată conform prevederilor art. 250, alin. 14 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, licitatia a IV-a pret diminuat cu 50%:

1. Teren intravilan in suprafata de 892 mp, situat in loc. Mosnita Veche ,inscris in CF. 400521 cota de 18.91%, UAT Moşnita Nouă, preţul de pornire al licitatiei este de 8.969 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

2. Teren intravilan in suprafata de 1.758 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400544 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada şi spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 1.768 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

3. Teren intravilan in suprafata de 2.012mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400543 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada şi spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 2.023 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

4. Teren intravilan in suprafata de 248mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400542 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 249 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

5. Teren intravilan in suprafata de 263mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400541 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 264 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

6. Teren intravilan in suprafata de 251mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400545 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada , preţul de pornire al licitatiei este de 252 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

7. Teren intravilan in suprafata de 2.185mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400540 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi , preţul de pornire al licitatiei este de 2.197 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

8. Teren intravilan in suprafata de 888mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400520 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 8.929 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

9. Teren intravilan in suprafata de 1.854 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400539 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 18.642 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

10. Teren intravilan in suprafata de 1.243 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400538 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 12.498 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.