Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren şi construcţie în Petroasa Mare

anaf

Nr. BCESPF 348 / 22.02.2021

Nr dosar de executare: 1680218411534/2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 , luna martie , ora .12, anul 2021 , în localitatea Lugoj , str. Al Astalas , nr. 1-3,

se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei

persoane 2 ,pentru care se organizează licitaţia a – I -a :

  1. clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de mp . compusă din constructii nefinalizate . şi teren aferent în suprafaţă de 720 mp , situate în localitatea Petroasa Mare înscris în CF401119/P etroasa Mare preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 48830 lei (exclusiv TVA*)) , licitatia I, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

MFP -ANAF-DGRFP Timisoara –AJFP Timis –SFM Lugoj

IPOTECĂ LEGALA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum

ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau

altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al.Astalas nr.1-3 et. II cam 205 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491

fax 0256 352746 Data afişării: 26.02.2021


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns