Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie casă şi teren în Cenad

Dosar de executare nr de/1720313353943

Nr. 29696 din 25.03.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna aprilie, anul 2021, ora 11.00, în localitatea Sannicolau Mare, str.Republicii, nr.30, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile:

a) Casa tip P in suprafata de 156 mp + teren intravilan curti in suprafata de 1259 mp situat in localitatea Cenad , inscris in CF nr. 404629 Cenad TOP 859-860/c , in cota actuala de 3/32 , preţ de pornire al licitaţiei 17.021 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii , dupa caz:

Creditori

Sarcini

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis

Ipoteca

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila( cota TVA …..) scutita / neimpozabila.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO09TREZ6275067XXX000555, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Sannicolau Mare;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului( autentificata la notar) prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/370202.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.