Anunț licitație – teren extravilan Cărpiniș

In temeiul art.250 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 21 luna februarie anul 2019 orele 12,00, în localitatea Jimbolia, str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţie , următoarele bunuri imobile,
A) teren extravilan arabil ,tarla 505/2, Parcela 11 în loc.Cărpiniş,Jud. Timiş,înscris în CF400017 CU SUPRAFAŢA DE 19999 MP-COTA1/1 ,destinaţie tabulara de terenuri arabile cu excepţia terenului situate in intravilanul extins al localităţii Cărpiniş,preţul de pornire pentru prima licitaţie este 63.000,00 lei( exclusiv tva) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii,după caz:

Creditori Sarcini
SFO JIMBOLIA,SC CLASIC AGRO SRL,SC CHEMIROL AGRO SRL,SC AGRICULTURA MODERNIZATA SRL,SC AGRO BBADEN BANAT SRL,DDM EUROPE AG,SC REDOXIM SRL,SC BIOPLANT SRL,SC CLASIC AGRO SRL,SC TBI CREDIT IFN SA,ASSET RECOVERZ DEBTS SRL,SC GLISSANDO SRL,SC BRISEGROUP SRL Ipotecă
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA… )/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,următoarele documente:
a) oferta de cumpărare:
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie ,reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regionlă a Finanţelor Publice Timişoara,cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Jimbolia;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române,copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv:…………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător,după caz:……………..
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/360670

Contactează autorul la: [email protected]


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns