Anunț licitație – Teren agricol situat în Teremia Mare – extravilan

Anunț licitație - parcare în Giroc

Anunț licitație – Teren agricol situat în Teremia Mare – extravilan

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timis

Serviciul Fiscal Orasenesc Sannicolau Mare

Nr. 10983-18/04.04.2024

DE/1910628352292

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 09, luna Mai, anul 2024, ora 12.00, în localitatea Sannicolau Mare, str.Republicii, nr.30, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului JURCOI PETRU, licitatia a treia :

  1. Teren agricol – în suprafaţa de 1875 mp , inregistrat in cartea funciara nr. CF 401948 Teremia Mare reprezentand cota de 3/16 din 10000 mp , situat in Teremia Mare – extravilan , preţ de pornire al licitaţiei 6311 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii , dupa caz:

Creditori

Sarcini

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis

Ipoteca

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabila.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO70TREZ627506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orasenesc Sannicolau Mare, cod de identificare fiscală 6853015, deschis la Trezoreria Sannicolau Mare , utilizănd numarul de evidenta 83540042200000000000002;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului( autentificata la notar) prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/370202


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *