Anunț licitație – autoturism Ford

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã în ziua de 03, luna IULIE, anul 2018, ora 14.00, în localitatea LUGOJ, str. Al. Astalaº, nr. 1 – 3, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului / terþei persoane SC ”DZIÞAC CONSTRUCT“ SRL 2, prima licitaþie / licitaþia –I– .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumarã Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,
dacã este cazul Preþul de evaluare sau
de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Autoturism marca Ford, model Transit, număr de identificare: WF0VXXBDFVYS38479, cilindree 2455 cmc, sursă energie: motorină, culoare: alb, nr. km: 297.513, an fabric.: 2001 “NU SUNT “ 5.200 LEI
19%

*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adaugatã aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevãzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare.
Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare;
b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscalã 4358053.4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/paºaport;
h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul.
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele
asemenea, respectiv:
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Lugoj, str. Al. Astalaº, nr. 1 – 3, et. II, cam. 227, sau la numãrul de telefon 0256/354824, 0256351673 int. 217, 227, 228 ºi fax. 0256/352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *