Anunț demarare procedură achiziție aparat fitness activ

3 2

 

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: S.C. RSB ROABARIS RELAX SRL, cod fiscal 4096193

1.2. Adresă: Municipiul Resița, strada Laminoarelor, nr. 17, județul Caraș-Severin
Adresă punct de lucru: Municipiul Resița, Str. A. I. Cuza, nr. 20, județul Caraș-Severin

1.3. Date de contact: telefon 0745 684939, e-mail [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa indicată la pct. 1.2, până la data de 20.09.2019, ora 12:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 16.09.2019,ora 12:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj la adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de email indicată la pct. 1.3. sau poate fi descărcată de pe portalul www.licitatie-publica.ro.

 1. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

Aparat fitness activ

Aparatul trebuie sa fie nou, să aibă instrucțiuni în limba română, certificat de garanție și declarație de conformitate.

 1. Locul de livrare

Punctul de lucru al beneficiarului – Municipiul Resița, Str. A. I. Cuza, nr. 20, județul Caraș-Severin) sau sediul / punctul de lucru al furnizorului (cu condiția ca acesta să fie apmlasat în România, regiunea Vest).

 1. Tipul contractului: furnizare
 1. Durata contractului: 45 zile.
 1. Valoarea estimată: 40.340,00 lei, TVA inclus
 1. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa indicată la pct. 1.2 până la data de 20.09.2019, ora 12:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

 1. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât sa respecte cerințele din caietul de sarcini prezentate si la pct.11. Cerințele impuse in caietul de sarcini sunt cerințe minime. Oferta va conține si un grafic de livrare.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoana împuternicita legal de către acesta.

În oferta financiară se va prezenta prețul total in lei fără TVA, respectiv TVA-ul aferent, pentru întregul contract de furnizare.

Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat cu adresa si numele ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise in cazul in care sunt depuse după data si ora limita depunerii ofertelor.

Ofertele se înregistrează in ordinea cronologica a sosirii lor; ofertele pot fi depuse personal la adresa Municipiul Reșița, Str. A. I. Cuza, nr. 20, Județul Caras Severin, trimise prin posta sau mail. În cazul in care sunt trimise prin posta se considera data primirii data de intrare la furnizorul de servicii poștale/curierat.

Nu se accepta oferte alternative.

Oferta va fi tehnoredactata la calculator si nu va conține rânduri suplimentare, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

Modificarea si retragerea ofertei :

orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens;

in cazul in care ofertantul dorește sa opereze modificări in oferta deja depusa, acesta are obligația de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de către achizitor pana la data limita pentru depunerea ofertelor;

Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.

Oferta care este depusă/transmisa la o altă adresa decat cea stabilita in prezenta documentație sau care este primita de către achizitor după expirarea datei/orei limita pentru depunere se returnează nedeschisa.

La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnică
 • Ofertă financiară;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.
 1. Condiții de eligibilitate a ofertanților
 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.
 1. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut”, cu respectarea specificațiilor tehnice prezentate la pct. 11 și a pragurilor valorice prezentate la pct. 6. Prețul de referință este prețul total (cu TVA în cazul ofertanților plătitori de TVA, respectiv fără TVA în cazul ofertanților neplătitori de TVA).

 1. Specificații tehnice

Aparat fitness activ – 20 de electrozi care pot fi setati individual sau simultan; 45 de programe de antrenament cu exemplificare video dar si posibilitatea de personalizare de catre trainer; Timer care masoara timpul de impuls sau de pauza, sistem wirlless.

2 3


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns