Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile– licitație imobil în Timișoara

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 luna 08 ora 14 anul 2021 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:

–  apartamentul 2 situat în corpul B, în partea dreaptă de la intrarea în curte, cu regim de înălţime P+E, în suprafaţă de 443,43 mp, compus din 1 birou, 1 cameră livrare, 3 camere frig, 1 pasaj, 1 sală de spălat, 1 sală depozitare, 1 sală producţie, 1 vestiar cu duş, 1 grup sanitar, cu 39% p.c. şi cu 235/608 mp teren în proprietate, situat în localitatea Timişoara, Str. Crişan, Nr.12, ap. 2, Jud. Timiş, înscris în Cartea Funciară nr. 436166-C1-U2 Timişoara, nr. Cad : Top :22146-22147/II, proprietate a debitorului SC PECARIA SAVA SRL, cu sediul în Timişoara, Str. Crişan, Nr.12, Jud. Timiş , preţ de pornire al licitaţiei I: 880100 lei *.  

Creditori

 

Sarcini
RAIFFEISEN BANK SA SUC. TIMIŞOARA Intabulare, drept de ipotecă legală, în favoarea  RAIFFEISEN BANK SA SUC. TIMIŞOARA
AJFP TIMIŞ Intabulare, drept de ipotecă legală, în favoarea  ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE  A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

      Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timişoara;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.